SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö./U.E.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı; çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık yönetimi eğitimi vererek, sağlık yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık yönetimi bilim uzmanı yetiştirmektir. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip olmak.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20 Yabancı Dil Puanı: % 10

Akademik Ortalama: % 30 Mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Dönem projesi dersi sonyarıyılda alınaktadır.

Programdan mezun olmak için en az 10 ders ile dönem projesini almış ve başarılı olmak gerekmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık yönetimi eğitimi vererek, sağlık yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık yönetimi bilim uzmanı yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sağlık sisteminde yer alan her türlü kurum ve kuruluşta yönetici, planlamacı, karar verici veya politika belirleyici olarak görev yapabilecektir. Sadece sağlık sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar değil ayrıca Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi bakanlık ve kuruluşların ilgili birimlerinde aktif olarak görev yapabilecek bilgi ile donatılacaklardır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın 5 zorunlu ve 11 seçmeli dersi bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans, Doktora Eğitim?Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olmak için en az 10 ders ile dönem projesini almış ve başarılı olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

T: (0 312) 297 63 56 / 57 /58

F: (0 312) 297 63 59

geriguc@hacettepe.edu.tr