KLİNİK PSİKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü' ne bağlı Psikoloji Bölümü 1964 yılında kurulmuştur ve 4 yıllık örgün doktora eğitimi vermektedir. Doktora programımız Klinik Psikoloji ve Genel Psikoloji başlığı altında açılmaktadır. Klinik Psikoloji Doktora Programının eğitim dili Türkçedir.

Klinik Psikoloji Doktora Programının temel hedefi ülkemiz için Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli doktora mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Adayın klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması,

2. Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.20 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 75 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 75 puana eşdeğer puan almış olmaları,

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 75 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 75 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Klinik Psikolojide doktora derecesini elde etmek için gerekli koşullar ''Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'' ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili Yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Klinik Psikoloji Doktora Programına yüksek lisans eğitimini klinik psikolojide tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış kişiler arasından Üniversite Senatosu'nun belirlediği şartları taşıyanlar aday olarak başvurabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Doktora Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Klinik Psikoloji Doktora mezunu yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde uzman, araştırmacı ve yönetici; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca klinik psikoloji meslek alanı ile ilgili görevlerde çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Klinik Psikoloji Doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Programda yer alan 18 dersin 4'ü zorunlu 14'ü seçmeli derstir. Klinik Psikoloji Doktora Programında % 70 oranında zorunlu, %30 oranında seçmeli ders bulunmaktadır.

Yıllık açılan dersler öğrenci tarafından güz döneminde alınabileceği gibi bahar döneminde de alınabilecek derslerdir. Dönemlik açılan dersler ise sadece açıldıkları dönemde alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketlerinde yer alan ''Ders Öğretim Planı''nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bilgiler ''Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği''nde yer almaktadır. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf web adresinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Klinik Psikoloji Doktora Programından mezuniyet için gerekli koşullar ''Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'' ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya

Eposta: mujganinozu@hacettepe.edu.tr

Tel: 2978325

Faks: 2992008