MALİYE PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 1982 yılında kurulmuştur ve 1983-1984 akademik yılında lisans programına başlamıştır. Maliye Bölümü, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücünü sağlama amacını taşımaktadır. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Mali Hukuk olmak üzere dört Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: % 20 Yabancı Dil Puanı: % 10

Akademik Ortalama: % 30 Yazılı bilimsel değerlendirme/mülakat: % 40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Maliye (tezsiz) yüksek lisans derecesi alabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerden en az 60 AKTS ve 30 AKTS'lik dönem projesinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının 2.50 olması gerekmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl eğitim almış olan başarılı öğrenciler programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; programın yüksek lisans yatay geçiş kontenjanı ilan etmesi, adayın programın öğrenci kabul koşullarını karşılaması ve en az bir yarıyıl almış olduğu derslerden yönetmelikte belirtilen puan sınıflamasına göre başarılı sayılabilecek notu almış olması gerekmektedir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalışacak kişilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz ederek farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlayabilmeyi, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüz mezunları özel banka ve kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör gibi birçok alanda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu derslerin program içerisindeki oranı % 40 iken seçmeli derslerin oranı %60'dır. Programın ders aşaması öğrenciye alan ile ilgili ileri düzeyde bilgi verir iken dönem projesi aşamasında ise özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Tezsiz Yüksek Lisans

En az 90 AKTS

30 yerel kredilik 10 ders

Dönem Projesi

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

- Tezsiz yüksek lisans için 90 AKTS'ni tamamlamakla,

- H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 34 ile belirlenen 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

- Bir dönem projesi hazırlamakla yükümlüdürler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU