İŞLETME PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İşletme Bölümü; İşletme Yönetimi Bölümü adıyla Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş, 1974 yılında Yüksek Lisans ve Doktora, 1976 yılında Lisans programını başlatmıştır. 20.7.1982 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kurulmasıyla İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlanmıştır.

İşletme Bölümü, lisans programı (servis dersleri hariç tamamen) İngilizce ve diğer programlar tamamen Türkçe olmak üzere lisans, tezli yüksek lisans (Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış, Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler, Muhasebe-Finans, Pazarlama, Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı), tezsiz yüksek lisans (İşletme, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama) ve doktora programları sunmaktadır. Bölümde gerekli yazılım ve donanımlara sahip iki bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

Doktora programımız farklı alanlarda seçmeli dersleri içeren ve öğrencinin uzmanlaşmasını teşvik eden bir yapıya sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Programa lisans ve yüksek lisans derecelerinin en az birisini İşletme bölümlerinden almış adaylar kabul edilmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Programa giriş sınavı sözlü olarak yapılmaktadır.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin iki akademik yıllık süre içinde toplam en az 90 AKTS'lik ders almaları gerekmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben doktora öğrencileri 30 AKTS'lik Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini almak zorundadırlar. Bu aşamadan sonra öğrenciler bilimde yeterlilik sınavına alınacaklardır. Bu sınavda da başarı gösteren öğrenciler doktora tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine doktora tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır. Bu süreçte öğrencilerin toplam dört dönem içinde 120 AKTS'lik tez programını tamamlamaları gerekmektedir.

MAN719 Araştırma Yöntemleri I, MAN703 Organizasyon ve Yönetsel Davranış, MAN713 Finansman Teorileri, MAN707 Stratejik Planlama Ve Yönetim, MAN730 Pazarlama Stratejileri Yönetimi, MAN737 Matematiksel Programlama ve MAN750 Seminer dersleri zorunlu derslerdir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Bunların dışında kalan tüm dersler seçmeli ders niteliğindedir.

Herhangi bir seçmeli dersi alıp başarısız olan bir öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersin yerine anabilim dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararıyla bir başka bir seçmeli ders alabilir.

Seçmeli derslerin öğrenci kontenjanları ve herhangi bir derse aşırı talep olması durumunda derse kabul kriterleri her yıl bölüm akademik kurulu tarafından belirlenecektir.

Derslerini başarıyla tamamlayan ve doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans-Doktora Yönetmeliğine uygun olarak tez çalışmalarına başlayıp tamamlamakla yükümlüdürler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının %50'sinden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel nitelikte yeni bir metot geliştirmesini ve yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programımız, araştırma yapma istek ve becerisine sahip, yeni fikirlere açık, analiz yeteneği yüksek ve iletişim konularında başarılı mezunlar vermektedir. Mezunlarımız kamu kurumlarında ya da özel sektörde üst düzey kademelerde çalışmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

· Zorunlu ders sayısı & oranı: 7 - %50

· Seçmeli ders sayısı & oranı: 6 - %50

· Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1

· Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: YOK

· Staj zorunluluğu: YOK

· Önkoşullu dersler: YOK

· Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci programın ilk üç yarıyılında 7 zorunlu ve 6 seçmeli olmak üzere en az 13 dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Dördüncü yarıyılda ise öğrenci doktora yeterlik sınavı için hazırlanır. Bu sınavı da başarıyla geçen öğrenci akademik danışmanının gözetiminde tez çalışmalarına başlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Bunun yanı sıra İşletme doktora programına kabul edilen öğrencilerin iki akademik yıllık süre içerisinde 120 AKTS'lik ders toplamını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Derslerin tamamlanmasını takiben doktora öğrencileri bilimde yeterlilik sınavına alınacaklardır. Bu sınavda da başarı gösteren öğrenciler, doktora tezi hazırlama aşamasına gelecekler ve kendilerine doktora tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanacaktır. Adayın 4 dönem içinde tezini tamamlaması ve tez savunma sınavına girip başarılı olması gerekmektedir. Öğrencinin tez savunma sınavına girmeden önce de, doktora öğrenim sürecinde, SSCI, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya ULAKBİM TR dizin dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır. Toplamda 240 AKTS'lik ders ve tez yükünü tamamlayana ve not ortalaması 3.00/4.00 olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55