ÜRETİM ve İŞLEMLER YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans programıdır. Program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Programa lisans diplomasına sahip herkes başvurabilir.
  2. Başvuru için asgari başarı ortalaması zorunluluğu aranmamaktadır.
  3. Başvuruda ALES-EA alanından en az 60 alma koşulu aranmaktadır.
  4. Programa kabul için merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından en az 60 İngilizce asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.
  5. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre kabul edilir. Program Türkçe yürütülmektedir. Programa kabul edilecek öğrenci kontenjanları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.
  6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
PROGRAM

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

YÜKSEK LİSANS MİN.

AĞIRLIĞI %

ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ALES (PUANI VE PUAN TÜRÜ)

60

EA

50

AKADEMİK ORTALAMA

-

20

YABANCI DİL (PUANI VE SINAV ADI)

60

-

YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE / VEYA MÜLAKAT

50

MÜLAKAT

30

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına kaydolan öğrenciler toplam 27 yerel krediden ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre 120 AKTS'den az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçimlik dersleri ve tez çalışmasını (10 ders + tez) başarıyla tamamlamak durumundadırlar.
  2. Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans derecesi; öğrencinin tez savunma sınavında başarılı bulunması koşulu ile verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yükseköğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, bölümümüzde benzer dersleri veren öğretim elemanlarımızın onayı ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile denk kabul edilebilir.
  2. Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yükseköğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Üretim ve İşlemler Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı, başta işletme mezunları olmak üzere üretim ve işlemler yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen lisans mezunlarına bu imkânı vermek üzere düzenlenmiş bir programdır. Günümüzde uzmanlık alanı ne olursa olsun iş dünyasında yer alacak profesyonellerin işletme disiplini bakış açısına sahip olmaları kariyerleri açısından büyük bir artı değer teşkil etmektedir. Bu nedenle, işletmecilik dışındaki disiplinlerden mezun olanlar arasında işletme alanında yüksek lisansı yapma eğilimi de artmıştır. Bu programın amacı, üretim ve işlemler yönetimi alanında derinlemesine yetkinlik sağlayacak, işletmecilik bakış açısıyla güncel problemleri tanımlama ve çözebilme yeteneğine de sahip ve bu alanlarda çalışmak isteyen bireylerin, yetkinlik kazanmalarını sağlamak, bunun yanı sıra ileride yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine vermektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programın mezunları gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle yönetici konumunda görevler üstlenebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders sayısı / oranı: 5 - % 50

Seçmeli ders sayısı / oranı: 5 - % 50

Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1.Yıl

Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok

Staj zorunluluğu: Yok

Önkoşullu dersler: Yok

Programın yıllara göre yapısı: Programın bütün dönemlerinde öğrenci zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler alarak uzmanlaşmak isteyeceği alana yönelme şansına sahiptir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezli programa kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 120 AKTS'lik ders yüklerini başarıyla tamamlamaları ve 4 üzerinden 2.5 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55