İNSAN HAKLARI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1999 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı,  Tezsiz Yüksek Lisans Programı  ile doktora programı yürütmektedir. Bu programların ortak amacı, insan haklarının ne olduğunu ve her bir hakkın neyi talep ettiğini bilen ve çeşitli durumlarda insan haklarının korunması için nelerin yapılması gerektiğini bulabilen insanların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

 1.  Başvuru yapacak adayın yüksek lisans tezinin insan hakları ile ilgili olması veya herhangi bir insan hakları anabilim dalında yüksek lisans yapmış olması, 

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (YDS, YÖKDİL) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Gerekli görüldüğü takdirde kazanan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora eğitimini tamamlamak için öğrenciler programda yer alan zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders alarak bu derslerin tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Bununla birlikte mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde ilgili diğer koşulları da taşımak gereklidir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bölüme başlamadan evvel, başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin transferi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

Değişim programı ile başka bir yükseköğretim kurumunda bulunmuş öğrencilerin ders transfer taleplerinin kabulüne ilişkin karar ders içeriklerinin uygun olması koşuluyla söz konusu dersin sorumlusu tarafından bölüm başkanının onayı olması koşuluyla verilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu Doktora programının amacı insan haklarıyla ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde pratik ve kuramsal çalışmalar yürütecek araştırmalar ortaya koymaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Anabilim Dalı mezunları çeşitli üniversitelerin felsefe bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 240 AKTS*'lik ders ve tez aşamalarından oluşmaktadır. Program akademik ağırlıklı olup, ilk üç dönemde zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 90 AKTS'lik ders alınmaktadır. Dördüncü dönem 30 AKTS'lik Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık dönemidir. Bu sınavı geçen öğrenciler iki yıl boyunca danışmanları ile birlikte tez çalışması (120 AKTS) yürütmektedirler. Öğrenciler tez savunmasının ardından Doktora diplomasını almaya hak kazanırlar.

* 1 AKTS 30 saat işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İnsan Hakları Doktora Diploması alabilmek için, öğrencinin (toplamda 240 AKTS olacak şekilde) 120 AKTS'lik  bir ders programı tamamlaması; bir tez hazırlaması (120 AKTS) ve bunu başarıyla savunması gerekir.

Bununla birlikte öğrencinin "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde ilgili hükümleri yerine getirmiş olmaları gerekir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Harun Tepe

İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: harunt@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 83 00

Fax: +90

Adres: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı Beytepe Yerleşkesi Çankaya Ankara

Web Adresi: http://www.ihuam.hacettepe.edu.tr