OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim dalımız Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı lisans düzeyinde yürüttüğü program ile okul öncesi öğretmenleri ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğü program ile de araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön


Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Tüm lisans ve yüksek lisans programı mezunları başvurabilir. Ancak Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi alanı dışında olanlara bir yıl bilimsel hazırlık alma koşulu zorunludur.


Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 3.00 / 4,00 (76,66/100)

Bütünleşik doktora için minimum lisans akademik ortalaması: 3.00 / 4,00 (76,66/100)

Doktora için ALES Minimum Puanı: 60 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ () SAY

Doktora için yabancı dil puanı: 60

Bütünleşik doktora için yabancı dil puanı:70

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  • Doktora eğitimi ders, doktora yeterlik sınavı ve tez olmak üzere üç kısımdan oluşur:
  • Doktora öğrencileri en az 90 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamak, yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır.
  • Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, bir danışman öğretim üyesi yönetiminde doktora tezi hazırlamaları ve tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  • Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yonetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir.
  • Yönetmelikte belirtilen şartlara uyuldugu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bolumler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolumde devam etmesi mümkün olmaktadır.
  • Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipteöğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarfindan tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 

Hacettepe Üniversitesi, Temel Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi Programı?nın iki temel amacı vardır:

 

1)  Erken çocukluk eğitimi alan bilgisini etkin olarak kullanabilen; çağdaş ve demokratik değerlere sahip;

İnsan hakları / çocuk haklarının savunucusu; farklılıklara değer veren; esnek ve bilimsel düşünebilen;

duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen; yaratıcı, araştırıcı; öz değerlendirme yapabilen; yaşam

boyu öğrenmeye istekli; disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen;

yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğretmenler

yetiştirmek;

 

2) Üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda

bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağının sağlanması amacıyla lisansüstü programları yürütmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde yer alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden bir programdır. Programa devam eden öğrenciler kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Bilim Dalımızdan hem de farklı bilim dallarından seçmeli dersler alabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Değerlendirme Sistemi? tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye;

http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/tr/menu/hacettepe_universitesi_lisansustu_e-25 linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: En az yedi ders, seminer, yeterlik sınavına hazırlık dersleri ile tez önerisi ve tez çalışması

Bütünleşik doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: En az on dört ders, seminer, yeterlik sınavına hazırlık dersleri ile tez önerisi ve tez çalışması

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/90 AKTS

Bütünleşik doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 42 Kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 Program Başkanı: Prof. Dr. Berrin AKMAN Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/145 E-Posta: bakman@hacettepe.edu.tr 

AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Menekşe BOZ Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/126 E-Posta: mboz@hacettepe.edu.tr