İKTİSAT PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İktisat Yüksek Lisans Programı, master seviyesinde iktisat eğitimi görmek isteyenlere Türkiye'de yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır. Yüksek Lisans Programı, iş hayatındaki ekonomik sorunların çözümünde teorik bir altyapıya ve analitik yöntemlere gereksinim duyan yeni mezun ve/veya çalışanlara yönelik tasarlanmıştır. Program dili Türkçe'dir.

Programın içeriği ve söz konusu içeriği aktaracak alanlarında uzman ve deneyimli eğitim kadrosu, mezunlarının gerek akademik gerekse kamu ve özel sektörde kariyerlerine yüksek seviyede bir birikimle başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerin programı 2 senede tamamlamaları beklenmektedir. Bir senelik ders alma sürecinden sonra öğrenciler istedikleri bir alanda, seçecekleri tez danışmanları tarafından bir sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.

Yüksek Lisans dersleri gündüz verilmektedir ve gerekli koşulları sağlayan lisans ve/veya yüksek lisans mezunlarına açıktır. Derslere devam zorunludur. Derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz. Program eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 65 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 65 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Anabilim Dalları'nın uygun gördüğü durumda adayların bilimsel hazırlık alması istenebilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrenci toplam 27 kredi değerindeki 9 ders yüküne (5 + 4 seçmeli) ilave olarak yerel kredisiz bir Seminer dersini ve bir yüksek lisans tezi hazırlayarak tez savunma sınavını başarıyla geçmek zorundadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmenin kabulüne dair kurallar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. Madde'sinde tanımlanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İktisat Yüksek Lisans programının amacı iktisat alanında sağlam temele sahip olan ekonomi uzmanları yetiştirmektir. Mezunlar, küresel gelişmeleri takip etme ve karşılaşılacak sorunlara bölgesel ve yerel düzeyde çözüm geliştirme yetisine sahip olarak üst düzey yöneticiliğe aday olabilecekleri gibi, ekonomi alanında doktora düzeyinde eğitime devam edebilecek nitelikleri de elde edeceklerdir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, uzmanlaştıkları İktisat alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da akademisyen olarak araştırmalarına devam edebileceklerdir

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı aşağıda belirtilen program yapısına göre düzenlenmiştir:

Minimum 120 AKTS

5 zorunlu, 4 seçmeli ders

1 Seminer dersi

Yüksek Lisans Tezi

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24 ile tanımlanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

- Minimum 120 AKTS tamamlamakla,

- 4.00 üzerinden en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

- Seminer dersini başarmakla,

- Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp savunmakla

yükümlüdürler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Sevinç Mıhçı