EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bilim dalımız; gerek kamu ve özel kurum/kuruluşlardaki örgün ve yaygın eğitimi planlamak ve yürütmek üzere program geliştirme uzmanı ihtiyacını karşılamakta gerekse eğitim fakültelerinde program geliştirme ve öğretim ile alan öğretiminde (Tarih öğretimi, İngilizce öğretimi v.b.) görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir. Öğretim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Tüm tezli yüksek lisans mezunları başvurabilir. (Ancak Eğitim Programları ve Öğretim alanı dışından başvuranlara bilimsel hazırlık programı uygulanır)

Doktora için minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 3.00

Bütünleşik doktora için minimum lisans akademik ortalaması: 3.00

Doktora için ALES Minimum Puanı: 65 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Bütünleşik Doktora için ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

90 AKTS ders kredisi, 30 AKTS Doktora yeterlik kredisi ve 120 AKTS tez kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS'yi tamamlamak; yedi dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 yerel kredi değerindeki ders yükünü başarıyla tamamlamak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bilim dalımızın Doktora programının amacı; Eğitim Programları ve Öğretim alanında temel ilke ve kuramları, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli problemlerin çözümünde uygulayabilen, alanında kanıta dayalı bilgi üretebilen ve yeni bilgi üretilmesine, teknolojiye aktarılmasına rehberlik edebilen bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitimi planlamak ve yürütmek üzere eğitim uzmanı ihtiyacını karşılamaktadır.

Eğitim fakültelerinde program geliştirme ve öğretim ve alan öğretimi (Tarih Öğretimi, İngilizce Öğretimi v.b.) alanlarında öğretim elemanı olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 12 dersten oluşan programımız 4 zorunlu 8 seçmeli dersten oluşmaktadır. . Zorunlu dersler programın toplam AKTS'sinin %44'ünü, seçmeli dersler ise %56'sını oluşturmaktadır. Programdan mezun olunabilmesi için en az 240 AKTS (21 yerel kredilik en az 7 ders, 1 seminer, 1 tez) tamamlanmak zorundadır.

Programı tamamlamak için istenilen dönemden başlamak üzere toplamda 50 AKTS'lik seçmeli ders alınmalıdır. Seçmeli dersler Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı seçmeli ders listesinden ya da alan dışından seçilebilir.

Programdaki tüm dersler dönemliktir. EBB705 Program Geliştirme ve Uygulama dersi için EBB701 Program Geliştirme Kuramları dersi, EBB745 Program Değerlendirme dersi için EBB705 Program Geliştirme ve Uygulama dersi, EBB792 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri II dersi için EBB702 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri I dersi önkoşuldur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: Dokuz ders

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 27 Kredi/90 AKTS

Bütünleşik Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 42 kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Başkanı

Telefon: (0312) 297 85 62

Fax: (0312) 299 20 27

Email: n.senem@hacettepe.edu.tr