OKUL YÖNETİCİLİĞİ ve EĞİTİM DENETİCİLİĞİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği (OYED) Tezsiz Yüksek Lisans programı, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim uzmanları ile çeşitli kuruluşların eğitim işlerinden sorumlu olan ya da bu pozisyonlara hazırlanan kişilere , uygulamaya dönük bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra alt disiplinlerde kuramsal bilgi temelini de kazandırmaya yönelmiş bir programdır.

Uzman akademisyenler tarafından yürütülmekte olan Program, 3 yarıyıllık bir süreye yayılmıştır. Program ikinci öğretim olarak düzenlenmekte ve dersleri akşam okutulmaktadır. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programından farklı olarak, bu program alandaki yenilikleri, gelişme ve değişmeleri izlemek, kendini geliştirmek veya bir üst pozisyona kendini hazırlamak isteyen uygulamacılar için oluşturulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

Minimum lisans akademik ortalaması: Lisans düzeyi mezuniyet ortalaması yeterlidir.

ALES Minimum Puanı: Zorunlu değil. ( x) EA (x) SÖZ ( x) SAY

Yabancı Dil Puanı: Zorunlu değil. (ALES ve yabancı dil puanları programa giriş sınavlarında her biri %5 olmak üzere sınav başarı puanına katkı sağlamaktadır.)

Diğer koşul: En az bir yıl öğretmenlik yapmış olmak. (Stajyerlik dönemi dahil.)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program, 5'i zorunlu, 7'si seçmeli olmak üzere, toplam 33 yerel kredilik ve üç dönemliktir. Zorunlu derslerden birisi 'Dönem Projesi' dersidir ve son dönemde açılır. Programın AKTS kredisi 90'dır. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır. Seçmeli dersler, anabilim dalınca uygun görüldüğü takdirde diğer anabilim dallarından da alınabilir. Uygulama dersleri, okullarla işbirliği halinde yürütülür. Öğrenciler programda öngörülen tüm derslerden en az C1 (65-69) notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.

Bir öğrencinin, özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, Enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz. Öğrenciler programı tamamlayabilmek için öngörülen dersleri başarı ile tamamlamak ve 'Dönem Projesi' dersinin gereği olarak bir dönem projesi hazırlayarak başarılı bir şekilde savunmakla yükümlüdürler. Program Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Okul Yöneticiliği Ve Eğitim Deneticiliği (OYED) Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, program derslerinden uygun olan(lar)ına eşdeğer tutulabilir.

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla eşdeğer tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; eğitimin ve eğitim yönetiminin, toplumsal kurumlar, gruplar ve bireyler üzerindeki etkilerini kavramış, eğitim sistemini ve örgütlerini çözümlemiş, bireye, topluma ve mesleğine duyarlı, bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan, mesleki etik değerlere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye açık alan uzmanlarını yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecektir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı yerel 33 kredi ve 90 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 5 zorunlu ders, 7 seçmeli ders ve 14 AKTS değerinde bir dönem projesinden oluşur. Seçmeli dersler yerel ve AKTS kredi koşullarının sağlanması ve danışman onayı ile program dışından da (başka üniversiteler dahil) seçilebilir. Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2,75 genel not ortalamasına sahip olmakla ve programlarında öngörülen tüm derslerden en az C1 (65-69/100) /G notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler. Programın AKTS kredi oranı zorunlu derler için % 30, seçmeli dersler için %70'tir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: On ders + Dönem projesi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 30 Kredi/90 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe- ANKARA

Telefon:              +(312) 297- 85 50

Belgegeçer:         +(312) 299- 20 27

E-posta :          

Web Adresi:      http:/www.eytpe.hacettepe.edu.tr