ALMAN DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın temel amacı, Alman Edebiyatı ve Alman Dilbilimi ile uygulamalı dilbilim ve buna dayalı olarak yabancı dil öğretimi alanlarında lisansüstü düzeyinde yetişmiş insan gücü sağlanmasına yönelik öğretim programları geliştirmek ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca öğretim yapmaktır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması;

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Almanca sınavlardan birinden 85 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Gerekli görüldüğü takdirde aday 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alman Dilbilim alanında Doktora almaya hak kazanmaktadırlar.

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az 7 ders (21yerel kredilik) ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi'ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Öğretim Programında yer alıp yerel kredisi bulunmayan dersler ve Doktora Tezi Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilmektedir).
  • Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az B3 notu almış olması gerekmektedir.
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde geçerli olan her türlü gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. Alan dışından programa başvuran öğrenciler, mülâkat değerlendirme jürisinin önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile programa ilişkin eksikliklerini gidermek amacı ile en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programına kabul edilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunlara, ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Eleştirel ve yaratıcı düşünme gücü üst düzeyde olan, tartışmaya ve yeniliklere açık, programda edindikleri bilgileri hayata geçirebilen Edebiyatbilimciler ve Dilbilimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlar, başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir; özellikle bankacılık, basın yayın, dış ticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Almanca veya Almanya ile ilgili diğer alanlarda da iş olanağına sahip olan mezunlarımız, üniversitelerimizde Almanca okutmanlığı yapabilir, öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ise resmî ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Söz konusu Doktora Programı 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. 16 seçmeli ders, 4 adet zorunlu ders ve ADE 800 kodlu Yeterlik Sınavı Hazırlık dersinden ve bir doktora tezinden oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 A1 4.00
90-94 A2 3.75
85-89 A3 3.50
80-84 B1 3.25
75-79 B2 3.00
70-74 B3 2.75
65-69 C1 2.50
60-64 C2 2.25
55-59 C3 2.00
0-54 F3 0.00
F2 0.00
F1 0.00


Harf notu karşılıklarına göre;
1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,
2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,
3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,
4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,
5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
6) H notu: Mazeretli

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

1. Alman Dilbilimi Doktora programı ders dönemi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora öğrencisi, ilgili program için açılan derslerle, diğer program için açılan derslerden toplam en az 24 kredilik ders yükünü en çok dört yarıyılda başarıyla tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde güz yarıyılı dersleri bahar yarıyılında, bahar yarıyılı dersleri güz yarıyılında açılabilir.

2. Doktora derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavında (ÜDS) ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit (KPDS) sınavında başarılı olduğunu belgelediğinde, doktora yeterlik sınavına alınırlar. Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin bilim alanında tem el konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Öğrenciler, derslerini ve KPDS yada ÜDS sınavını başarıyla tamamladıkları yarıyılı izleyen Haziran-Temmuz ya da Aralık-Ocak aylarında doktora yeterlik sınavına alınırlar. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan "tez önerisi"ni tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

3. Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci: bilime yenilik getirme, yeni bir yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezi hazırlar.

4. Tez çalışması kabul edilen öğrenci tez savunma sınavına alınır ve başarılı olanlara, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca, Alman Dili ve Edebiyatı alanında ("Alman Edebiyatı" ya da "Alman Dilbilimi" belirtilmek suretiyle) "Bilim Doktorluğu" derecesi verilir.

Burada yer almayan diğer konular için "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" geçerlidir. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Erkan ZENGİN

Tel.: 0530 3201764 - 0312 2978400 Fax: 0312 2972068

E-Posta: ezengin@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe Ankara