AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün misyonu, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla:

· Kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten

· Kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren,

· Tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten

nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Bu misyon doğrultusunda Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü yüksek lisans programı Bologna süreci kapsamında yenilenmiştir. Yeni program oluşturulurken mezun ve öğrenimine devam eden öğrenci görüşleri, paydaşların görüşleri, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmıştır. Yapılan ihtiyaç analizi göz önüne alınarak program yeterlilikleri oluşturulmuş ve program yenilenmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir lisans programından mezun olmuş olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES ) eşit ağırlık puan türünde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olması,

3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (YDS) en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 55 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans programında mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde ederek kendi dallarında hazırladıkları tezin savunma sınavında başarılı sayılması durumunda Aile ve Tüketici Bilimleri programında "Bilim Uzmanlığı" diploması almaya hak kazanırlar. Bilim Uzmanlığı derecesini alan adaylar isterlerse doktora programına başvurabilirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri programında önceki öğrenmelerin tanınması Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde, özel öğrencilik statüsünde alınmış olan derslerin programda tanınması, kayıt olunmuş başka bir programdan ders eşdeğerliği sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü yüksek lisans programı, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarına araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışacak insan gücü yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans programını bitiren meslek elemanının temel hedefi, birey, aile ve kurumların, dolayısıyla toplumun fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal gereksinimlerini ve mevcut insansal ve materyal kaynaklarını dikkate alarak, yaşam koşullarının daha sağlıklı, güvenli ve doyurucu hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla araştırma, planlama, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunmaktır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Uzmanları, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Yüksek Lisans, Aile ve Tüketici Bilimleri mesleğiyle ilgili dersler içermektedir. Öğrencinin ATB Yüksek Lisans programından mezun olabilmesi için 60 AKTS derslerden ve 60 AKTS tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir. ATB yüksek lisans programında zorunlu ders olarak olarak "ATB 649 Seminer", "ATB 690 Araştırma ve Yayın Etiği" ve "İST 664 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Analiz" dersi bulunmakta, bunun dışında program seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenci mezun olması için tamamlaması gereken 120 AKTS'nin 60 AKTS'sini tez çalışmasından, kalan 60 AKTS'nin 20 AKTS'sini (% 33,3) zorunlu, 40 AKTS'sini (% 66,6) seçmeli derslerden kazanacaktır. Tez sınavında başarılı olanlara Aile ve Tüketici Bilimleri programında "Bilim Uzmanlığı" diploması verilir.ATB yüksek lisans programında 1 AKTS 30 işyüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları” nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta:asener@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976350

Fax: +90 312 2976353

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/prg/atb_yl.shtml