AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. 

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Programı ise 1983 yılına kadar Sağlık Bilimleri Fakültesine, 1984- 2006 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmüş, 2007 yılından itibaren ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak devam etmektedir. Yüksek lisans programımız, ilke olarak disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Anabilim dalımız kapsamında, alanda bilimsel literatür takip edilerek, birey, aile ve toplumun arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu hedef doğrultusunda ana bilim dalımız, birey ve ailelerin, sosyo-demografik, ekonomik, kültürel, psiko-sosyal ve toplumsal açılardan özelliklerini incelemeyi, sorunlarını, ihtiyaçlarını belirlemeyi ve elde edilen sonuçlara göre mevcut insansal ve materyal kaynakları dikkate alarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin sosyal politika önerileri geliştirmeyi misyon edinmiştir.

Programın ana hedefi, Aile ve Tüketici Bilimleri bilim uzmanlığı unvanını alacak olan mezunların, gelecekte rapor, analiz, inceleme çalışmaları hazırlarken kullanacakları ölçütleri ve akademik biçemi öğrencilere kazandırmaktır. Böylece, akademik çalışmalarını ilerletme düşüncesinde olan öğrenciler doktora çalışmasında kullanacakları temel yöntem bilgisini de edinmiş olacaklardır. Yüksek lisans düzeyinde verilen eğitimle öğrencilerin, alanla ilgili edindikleri bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeleri, bu değerlendirmeleri Aile ve Tüketici Bilimleri alanı perspektifinden yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sorunları ve ihtiyaçları inceleyerek akademik araştırmalar yapmaları ve bölümümüzce yürütülen bireysel ve ekip çalışmalarında yer almaları sağlanmaktadır. 

Yüksek lisans programının eğitim dili Türkçe olmakla birlikte; akademik çalışmaların yürütülmesinde ve ilgili literatürün takip edilmesinde öğrenciler akademik İngilizceyi kullanmakta, bilgisayar ve istatistiksel analiz yöntemlerinden yararlanmaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans programına, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir.  Ancak Aile ve Tüketici Bilimleri lisans mezunları dışında programa kabul edilen adayların lisans öğrenimine ilişkin transkriptleri incelenerek gerek görüldüğü takdirde, sınav jürisinin önerisi ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu görüşü ile bilimsel hazırlık programı çerçevesinde daha önceden belirlenmiş olan lisans ders programındaki derslerden en fazla 5 ders almaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler, yüksek lisans programının öngördüğü derslerin kredi ve AKTS yüküne sayılmamaktadır. Öğrencilerin, Yüksek Lisans Programına başlayabilmesi için, her bir bilimsel hazırlık dersinden başarı ile (en az C1 notu) geçmeleri gerekmektedir. 


2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.


3. YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden en az 55 eşdeğeri puan almış olmak gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için ÖSYM'nin hazırlamış olduğu Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanını inceleyebilirsiniz.

4. Programa kabul edilebilmek için adayların, ALES puanının %50si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20si ve giriş sınavı notunun %30u hesaplanarak başarı sıralaması yapılır. Giriş sınavında 50 puan alan adaylar başarılı sayılır. Giriş Sınavı sözlü ve/veya yazılı olarak Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapılır.


5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.


6.Yukarıda yer almayan hükümler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Başvuru Özel Koşulları:

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Burada yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programı, en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. 


Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 notu almış olması gerekir.


Yüksek lisans ders programında yer alan derslerden toplam 120 AKTS karşılığı dersleri (60 AKTS ders ve 60 AKTS tez) başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde ederek, alanlarına ilişkin hazırladıkları tezin savunma sınavında başarılı olan öğrenciler Yüksek Lisans Derecesini almış olurlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans Programında, önceki öğrenmelerin tanınması H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde, özel öğrencilik statüsünde alınmış olan derslerin programda tanınması, kayıt olunmuş başka bir programdan ders eşdeğerliği sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yüksek Lisans programımızın amacı, öğrencilerimizin Aile ve Tüketici Bilimleri multidisiplini içindeki belirli bir alanda bilim uzmanlığı ünvanını almalarını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilere bilimsel düşünceye sahip olmasını sağlamak ve akademik yazma becerisini kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, Aile ve Tüketici Bilimleri alanında Bilim Uzmanı diplomasına sahip olurlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 60 AKTS derslerden ve 60 AKTS tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir. Ders programında, İST 665 Sosyal Bilimlerde İstatistiksel Analiz, ATB 649 Seminer ve ATB 690 Araştırma ve Yayın Etiği dersleri zorunlu ders olarak yer almaktadır. Derslerden alınması gereken 60 AKTS'nin 20'si zorunlu derslerden, 40'ı ise seçmeli derslerden alınmalıdır.


Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.


Ayrıca Akademik Anabilim Dalı Akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin, Yüksek lisans ders programında yer alan derslerden toplam 120 AKTS karşılığı dersleri başarıyla tamamlamış, 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde ederek, alanlarına ilişkin hazırladıkları tezin savunma sınavında başarılı bulunmuş olması gerekmektedir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta:asener@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976350

Fax: +90 312 2976353

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/prg/atb_yl.shtml