TIP EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Anabilim dalının temel çalışma alanları eğitim ve araştırmadır. Tıp fakültesinde program geliştirme, öğrenci ve program değerlendirme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Anabilim dalının tıp fakültesi ilk üç yılında ve diş hekimliği fakültesi ilk iki yılında yürüttüğü dersleri bulunmaktadır. İyi Hekimlik Uygulamaları, Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası Eğitim, Hekimliği Öğreniyorum ve Hekimlik ve Sosyal Sorumluluk  programları anabilim dalı tarafından geliştirilmiş, organize edilmekte ve yürütülmektedir. Tıp Eğitimi Yüksek lisans programı 2004 yılında açılmıştır.

Uluslararası alanda olduğu gibi, ülkemizde de bilimsel alanda tıp eğitiminin gelişimine katkı getirecek, Türkiye'de tıp fakültelerinin bünyelerinde kurulmuş olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalları'nda akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacak insan gücünün yetiştirilmesine gereksinim vardır. Bu programlar, tıp alanındaki eğitim ve değerlendirmenin özel ve özgün gereksinimleri nedeniyle açılmış ve yürütülmektedir. Programlar aynı zamanda sağlık bilimlerinin diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık gibi alanlarının öğretimine yönelik insan gücünün yetişmesine de katkı sağlamaktadır. 

Her eğitim-öğretim yılında 3-6 yeni öğrenci için yüksek lisans programına alınmaktadır. 

Programda staj uygulaması yer almamaktadır. 

Tıp eğitimi yüksek lisans programında dersler Türkçe yürütülmekte, programda yabancı dilde verilen ders bulunmamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Hemşirelik, Fizyoterapi, Beslenme-Diyetetik ve Çocuk Gelişimi Eğitimi lisans diplomasına sahip olmak.

Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi almış olmak.

HÜTF Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı ve HÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü temsilcilerinden oluşan komisyonun yapacağı sözlü sınavda başarılı olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön


Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Programı iki öğretim yılı (dört yarı yıl) sürmektedir. Program, lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur.  Derslerden başarılı olmak için en az B3 düzeyinde not alınmalıdır.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 (B3) olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir. Tez çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Öneri ilgili anabilim dalında açık olarak tartışılır. Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini ve raporunu jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması ya da daha önce farklı yükseköğretim kurumlarda alınan bu programda bulunan derslerin eşdeğerlerinin tanınması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden B3 başarı notlarını almış olması gerekir.

Yatay geçiş ve derslerin tanınması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin kurallarının yanı sıra, öğrencinin almış olduğu derslerin programlarının, programda bulunan dersler ile eşdeğer olduğu Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Bu programın öğrencisi olan ve başka bir yüksek öğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin almış olduğu derslerin tanınması için almış olduğu derslerin hangilerinin programın zorunlu dersleri kapsamında hangilerinin seçmeli dersler kapsamında sayılabileceği, derslerin programlarının Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Akademik Kurulunda incelenerek karar verilmesi ile kabul edilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıp Eğitimi Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler, alana özel öğretme ilke ve yöntemlerini kavrayacak, tıp ve sağlık alanına özel eğitim programı geliştirebilecek, alana özel ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarını uygulayarak yüksek lisans düzeyinde bir eğitim araştırması planlayabilecek, yürütebilecek, sonuçlarını değerlendirebilecektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

“Tıp Eğitimi”, Dünya'da 50 yıllık geçmişe sahip, kendine özgü yöntem ve uygulamaları, literatürü, yayın ortamları ve alana özgü eğitim almış eğiticileri olan, ülkemizde 1999 yılında doçentlik alanı olmuş bir bilim alanıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler Türkiye'de ve Dünya'da bulunan tıp eğitimi doktora programlarına devam edebilir. Tıp fakültelerinin içerisinde yapılandırılmış olan tıp eğitimi anabilim dallarında ya da tıp eğitimi destek birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca birçok ülkede tıp eğitimine yönelik eğitim ve ölçme hizmeti sunan simülasyon, ölçme ve değerlendirme merkezlerinde eğitim, araştırma ve değerlendirmeye yönelik olarak uzman olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra ülkemizde ve diğer ülkelerde bulunan hekimler için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarında tıp eğitim ile ilgili araştırma ve eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirmesinde uzman/danışman olarak çalışabilirler. Bazı ülkelerde sağlık bilimlerinde eğitim başlığında kurulmuş anabilim dalları veya merkezlerde uzman olarak görev yapabilirler. Ülkemizde ise sağlık bilimlerinin eğitimine yönelik kurulacak ortak programlarda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda bulunan dersler dönemlik derslerdir. Programın ilk yılı kuramsal ağırlıklı, tez çalışmasını oluşturan son yılı uygulama ve kuramsal çalışmalar eşit ağırlıklıdır.

Programın tamamlanması için en az 120 AKTS alınması gereklidir. 1 AKTS 30 saat öğrenci işyüküne karşılık gelmektedir.

Programın birinci yılında dersler tıp eğitimi alanında çalışmaların alt yapısını oluşturacak temel kuramsal çalışmalara yöneliktir. Bu yıl içinde bulunan dersler öğrenciyi bir sonraki yıl başlayacağı tez çalışmasına hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Programın ilk iki döneminde derslerin %30'u seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyacağı çalışma alanına yönelebilmesi için iki dönem içinde yer almaktadır. Öğrenci çalışma yapacağı alana yönelik olarak ilgi duyarsa Üniversite?nin ya da diğer üniversitelerin yüksek lisans düzeyi için açılmış derslerinden danışmanı ile belirleyerek seçmeli statüsünde ders alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk yılda başarı ile tamamlayan öğrenciler ikinci yıl yüksek lisans tezini hazırlamalıdır.  Yüksek lisans tezi ikinci yılın sonunda yüksek lisans tez jürisinin önünde sunulur ve savunulur. Bu savunmayı başarı ile tamamlayan öğrenciler ?tıp eğitiminde yüksek lisans? unvanı alarak mezun olabilirler.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Orhan ODABAŞI

Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD Başkanı

tlf: 0 312 3052617 - 3052578