MOLEKÜLER METABOLİZMA
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Metabolizma bilim dalı pek çok farklı disiplinin eşgüdüm içinde çalıştığı bir araştırma alanıdır. Bu araştırmalar metabolizma hastalıkları, moleküler genetik, analitik kimya, biyokimya, biyokimyasal genetik, genetik, moleküler hücre biyolojisi ve biyoenformatik bilimlerinin kullanıldığı araştırma yöntemi ve araçlarını kullanarak gerçekleştirilir.  Metabolizma bilim dalında bütün bu disiplinlerden elde edilen bilimsel birikim kullanılarak kalıtsal metabolik hastalıkların tanıları için yeni yöntem ve metodolojilerin geliştirilmesi, güncel ve yenilikçi tedavileri, bu hastalıklara neden olan patofizyolojik mekanizmaların anlaşılmasına yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Yüksek lisans programı öğrencileri kalıtsal metabolik hastalıklar konusunda disiplinlerarası ekip çalışmasına uygun bir araştırma ve uygulama ortamında çalışır. Öğrenciler eğitimleri süresince farklı disiplinlerden elde edecekleri kazanımları kullanarak ile araştırmalar planlar ve uygular. Mezunların moleküler metabolizma alanında özgün bilimsel hipotez geliştirilmesi, sorgulaması, alanındaki bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları sunup ve tartışması ve kalıtsal metabolik hastalıkların moleküler temeli konusunda yeni metotlar ve ileri düzey araştırmalar için yetişmiş ve nitelikli bilim insanı olarak hizmet verir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
  • Tıp Fakültesi mezunu olmak
  • Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Beslenme ve Diyetetik lisans programlarından mezun olmak.
  • Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
  • Yukarıdakiler dışındaki başvurular için Pediatrik Temel Bilimler Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.
  • ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak. (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrencilerin mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

  • En az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanması.
  • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
  • Kümülatif Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Moleküler metabolizma alanında; Temel bilgi ve laboratuvar uygulamaları konusunda genel beceri ve birikimine sahip; Bilimsel araştırma yapmasını, teorik bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış; Evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Moleküler metabolizma Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar moleküler metabolizma Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora programlarında akademik çalışmalarına devam edebilirler ya da özel sektörde metabolizma ile ilgili faaliyet gösteren kuruluşlardan bilimsel uzman olarak görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az altı ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanılması gerekir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin ?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları? bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. R. Köksal Özgül

Tel:3052642, 3052643

e-posta:rkozgul@hacettepe.edu.tr