FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimini bilimsel bir bakışla ve bu alanın doğasına uygun bir anlayışla ele alarak gelişmesine katkı sağlayacak uzmanları yetiştirmektir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) alanı gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde akademik anlamda yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış, lisans ve lisansüstü düzeyde kendi uzmanlarını yetiştirebilen oturmuş bir bilim disiplinidir. Bu disiplin içerisinde, uzun geçmişi boyunca alana özgü ve uygulama ağırlıklı bir içerik ve bağlı öğretim yöntemleri ortaya çıkmıştır. Ancak özellikle çeyrek asırdır hızlı biçimde yaşanmakta olan teknolojik, sosyal ve kültürel değişim her alanda olduğu gibi FTR alanının öğretimini de dönüşmeye zorlamakta, alanda bu dönüşüme rehberlik edecek uzman insan kaynağına dönük bir gereksinim ortaya çıkmaktadır. Bu noktada temel bir çözüm, son derece oturmuş bir diğer bilim disiplini olan ve FTR eğitimi alanında yaşanmakta olan pek çok soruna farklı bağlamlarda çözümler geliştirmeye uğraşan eğitim bilimleri alanıyla daha organik bağlar kurmak, hatta disiplinlerarası anlayışla bir FTR eğitimi bilim alanını geliştirebilmektir. Açılacak bu programla, FTR eğitimi süreçlerini bilimsel bir bakışla anlamaya, iyileştirmeye ve geliştirmeye dönük uzmanlar yetiştirilebilecektir. Yine bu programla, FTR alanında çalışmakta olan öğretim üyeleri ya da öğretim üyesi adaylarının öğretim yetkinlikleri son derece ileri bir düzeye çıkarılabilecektir. Programla ayrıca FTR öğretimine ilişkin bilimsel bir ilgi oluşturulabilecek, böylece hem bu alandaki alanyazına katkı sağlanacak hem de ülkemizdeki FTR eğitimi süreçlerinin gelişimine sürdürülebilir ve bilimsel bir ivme kazandırılabilecektir.         

Programın dili Türkçedir. Öğrenciler mezun olmak için toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile 30 AKTS?lik dönem projesi dersini tamamlamış olmalıdır. Eğitim programı teorik derslerin yanı sıra, FTR öğretimi süreçlerine ilişkin bir mikro yeterlik programı, ders modülü ya da değerlendirme aracı geliştirme gibi uygulama becerileri de içermektedir. Programda belirtilen (zorunlu ve seçmeli) dersler Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından yürütülecektir. Anabilim dalımızda bu açıdan son derece yetkin FTR, sağlık eğitimi, eğitim teknolojisi, öğretim tasarımı, yükseköğretim ve yükseköğretimde kalite güvencesi gibi alanlarla uzmanlaşmış bir kadro bulunmaktadır. Ayrıca, anabilim dalımız dışından, FTR alanında çalışmakta olan, bunun yanında eğitim ve öğretim süreçleri üzerine bilimsel ve saha deneyimine sahip bazı öğretim üyelerinden de destek alınacaktır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında en az lisans diplomasına sahip olmak 

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak

 https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-282

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olmak için öğrencilerin 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile sağlaması ve dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az % 40?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, öğrencilerin HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu programın yapı ve içeriği fizyoterapi alanında lisansüstü eğitim veren diğer programlardan farklıdır. Öte yandan gerek fizyoterapi ve rehabilitasyon gerekse sağlık bilimlerinin diğer alanlarında öncül lisansüstü eğitimleri sırasında eğitim/eğitim bilimleri alanından ders almış adaylar olabilir. Yurt içinde tıp eğitimi ve bilişimi gibi benzer programlar mevcuttur. Dolayısıyla adayların bu tür programlarda aldıkları derslerin bir bölümünün fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi programında yer alan en fazla iki derse eş değer kabul edilmesi mümkündür. Bu durumda aday ilgili derslerin içeriği, geçme notları ve istendiği takdirde ders bitirme ödevlerini sunmakla yükümlüdür. Yine, yurt içinde ya da dışında başka bir merkezde eş değer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında tezsiz yüksek lisans öğrenci kontenjanın olması, öğrencinin (geçiş yapmak istediği) programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az C1 notu ile geçmiş olması gerekmektedir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı?nın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimini bilimsel bir bakışla ve bu alanın doğasına uygun bir anlayışla ele alarak gelişmesine katkı sağlayacak uzmanları yetiştirmek; böylece ülkemizde FTR alanında yürütülen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının niteliğinin yükselmesine ve fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve bilişimi bilim alanının gelişimine katkı sağlamaktır. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programın mezunları özelde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının genelde sağlık bilimleri disiplinlerinin eğitimine ilişkin uzmanlık becerilerine sahip olacaklardır. Bu açıdan ülke genelinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde başta fizyoterapi programları olmak üzere sağlık bilimlerinin farklı alanlarında programların güncellenmesi, yenilikçi ve öğrenci merkezli bir yapıya büründürülmesi, teknolojik olanaklarla güçlendirilmesi, yanı sıra öğretim elemanlarının öğretim yetkinliklerinin iyileştirilmesi gibi süreçlere anlamlı katkı sağlayabileceklerdir. Ayrıca çoğunluğunun FTR ve diğer sağlık bilimleri alanlarından akademik çevreler içerisinden olacağını öngördüğümüz öğrencilerimiz, programı tamamladıktan sonra kendi kurumlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimine ilişkin bilimsel faaliyetlere ve akademik yapılanmalara etkin katkı sunabilecektir.     

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi (2 yarıyıl) ve dönem projesi dönemi (1 yarıyıl) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Ders dönemi boyunca adayın zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere 60 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. Öğrenciler seçmeli derslerini program içindeki seçmeli derslerden veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde var olan ve anabilim dalımız (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı) tarafından uygun görülen derslerden tamamlayabilirler. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren FTR alanı ve eğitim bilimleri disiplini ile ilişki kurmaya, öğretim tasarımı bakış açısıyla FTR alanı öğretim etkinliklerine ilişkin yenilikçi ve çoklu bakış açıları geliştirmeye ve seminer ve proje dersleri ile bunları uygulamaya dökerek değerlendirmeye odaklanmaktadır. Dönem Projesi döneminde adaylar danışmanları nezaretinde belirlenen proje konusu üzerinde araştırma çalışması yaparlar. Dönem Projesi dönemi,  bir yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda belirlenen kurallara göre yazılır ve proje olarak sunulur. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 30 krediden az olmamak şartıyla toplam 60 AKTS ders ve dönem projesini tamamlaması, bu toplam kredinin en az %40?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün ders, uygulama ve dönem projesi çalışmasını HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve en az 2,50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.


https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş en az on ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, Dönem Projesi dersinin alıdığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım

Telefon: 03123051576

Faks:03123052012

e-posta: sibel.aksu@hacettepe.edu.tr