ÜFLEMELİ ve VURMALI ÇALGILAR PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sanat dallarının (Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurma Çal.) Müzik Bölümü bünyesi altında tarihi, Musiki Muallim Mektebinin kuruluş tarihi olan 1936 yılına dayanmaktadır. Ankara Devlet Konservartuvarı, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınmasıyla ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla bu sanat dalları “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı” adı altında birleşerek tekrar yapılanmıştır. Sanatta Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ise 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir.

Program 2012 yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesine alınmıştır.

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla, üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, ulusal ve uluslararası orkestralara ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

a) Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dallarında Sanatta Yeterlik Programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilirler.

b) YDS,e-YDS ya da YÖKDİL'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

c) Sınavlar:

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversitenin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavına alınırlar.

Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Müzikal performans ve sözlü mülakat olarak iki bölümden oluşur. Müzikal performansta adaylar program yönergelerinde belirtilen repertuvarlardan sorumludur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanatta Doktora Programının amacı; ulusal ve uluslararası sanat kurumlarında görev alacak düzeyde müzikal ve teknik becerilere sahip, alanıyla ilgili beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçı ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı mezunlarının çalışma alanları özetle; ulusal ve uluslar arası senfoni orkestraları, opera orkestraları ve oda müziği gruplarında, mesleki yeterliliklerine uygun pozisyonlarda icracı olarak çalışmak veya akademik kariyer yaparak konservatuvarlarda ve müzik eğitimi veren kurumlarda araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev almaktır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Dört yıllık sanatta yeterlik programı sekiz dönemden oluşmaktadır. İlk dört dönem ders dönemi son dört dönem ise tez dönemidir. Ders dönemi sonunda sanatta yeterlik resitali tez dönemi sonunda da öğrenci Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı'nın belirlediği yönergeye uygun halka açık bir resital programı sunmakla sorumludur.

Öğrenci, programın ders döneminde üst düzey alan bilgileri ve çalışmaları yapar. Tez döneminde ise özel konular başlığı altında tez çalışması ve resital sınavına yönelik çalışmalarını sürdürür.

Programın sahip olduğu toplam 240 AKTS kredisinin 180'i zorunlu derslere ait olup 60'ı seçmeli dersleri kapsamaktadır. Öğrenci, mezun olması için gerekli en az 21 ulusal krediyi tamamlamak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran, hazırladığı “Sanat Çalışması Raporu/Sanatta Yeterlik Tezi” ve “Sanatta Yeterlik Bitirme Resitali”, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.

İzleyicilere açık olarak gerçekleştirilen “Sanatta Yeterlik Bitirme Resitalinde” aşağıdaki kategorilerden eserler, piyano eşlikli sonat haricinde ezber olarak seslendirilir:

1 (bir) adet konçerto ya da konçertino ya da konçertant eser

1 (bir) adet piyano eşlikli sonat ya da sonatin

1 (bir) adet etüt ya da piyano eşlikli parça

Resital, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu/Sanatta Yeterlik Tezi ile birlikte muhafaza edilir.

Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 46.maddesi uygulanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

San.Öğr.Elm.Ekrem Öztan (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı, Klarinet Sanat Dalı Başkanı)

e-posta: ekremoztan@gmail.com

tel: 05327645787