TİYATRO PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, “Tiyatro Yüksek Lisans Programı” olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Program 2012 yılı Güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne aktarılmıştır.

Bu disiplinler arası programda; tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında;

• Devlet konservatuvarları veya eşdeğeri eğitim kurumları bünyesinde yer alan oyunculuk, rejisörlük, dramaturgi, dramatik yazarlık, tiyatro eleştirisi, tiyatro tarihi, tiyatro teorisi, sahne tasarımı, performans, dans tiyatrosu, müzikal tiyatro ya da opera alanında en az 4 (dört) yıllık lisans diplomasına ya da yüksek lisans diplomasına sahip olma,

• YDS, e- YDS ya da YÖKDİL'den 'den en az 50 puan almış olma ya da geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı bir dosya jüri üyelerine sunulur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Yazılı sınavda, adaylara, alanın gerektirdiği temel bilgi ve yorum yeterliliğini belirlemek amacıyla sorular yöneltilir. Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavdan 1 (bir) gün önce, adaylara, jüri tarafından belirlenen bir yazarın oyunu konu olarak verilir. Her bir aday, bu oyuna ilişkin olarak tasarladığı kendi reji yaklaşımını sözlü sınavda jüri önünde savunur. Sözlü sınavda, adaylara, alanın gerektirdiği temel bilgi ve yorum yeterliliğini belirlemek amacıyla sorular da yöneltilir. Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

Bu programa kabul edilme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

http://www.gse.hacettepe.edu.tr

Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir http://www.iso.hacettepe.edu.tr/

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'dir. Ders dönemi, mezuniyet oyunu ve Savunma Sınavı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

Özel yetenek sınavını başaran ve programa “oyunculuk” alanı dışından giren aday öğrencilerin, Tiyatro ASD Oyunculuk Sanat Dalı lisans programından bilimsel/sanatsal hazırlık dersleri alması ön koşuldur. (Bkz. madde m. Öğretim Programının Yapısı)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro-Yüksek Lisans Programı, sahne sanatları ve ilgili diğer bilim ve sanat alanlarını buluşturan disiplinler arası bir program olup amacı; çağdaş sanat ve eğitim anlayışı çerçevesinde, teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı ve tiyatro sanat alanında eğitmen olarak başarıyla yer alabilmede gerekli olan kuramsal, teknik ve estetik bilgiyi ulusal ve evrensel düzeyde derinlemesine edinmiş; bilgi birikimini doğru kullanma, yorumlama, sonuç çıkarma ve aktarma becerisi kazanmış; araştırmaya, öğrenmeye, yeniliklere açık; özgün üretimler, teknikler geliştirebilen, plan yapabilen, bağımsız çalışabilen ve sorumluluk alabilen, iletişim yeteneği ve sosyal yönü güçlü, mesleğin etik değerlerini benimsemiş, Türk Tiyatrosunun evrensel düzeyde kabul görmesine katkı sağlayan saygın sanatçı ve eğitmenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ödenekli veya özel tiyatrolarda tiyatro rejisörü olarak çalışabilir; pedagojik formasyon alarak tiyatro derslerine yer veren ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında ve/veya pedagojik formasyon istemeyen tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alabilirler. Staj yapmak koşuluyla devlet ve özel radyo kurumlarında radyofonik tiyatro rejisörlüğü yapabilirler.

Örnek: Devlet Tiyatrosu, Belediye-Şehir Tiyatroları, Özel Tiyatrolar, TRT Kurumu, Devlet Konservatuvarları, Üniversite Tiyatro Bölümleri

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Özel yetenek sınavını başaran ve programa “oyunculuk” alanı dışından giren aday öğrencilerin, Tiyatro ASD Oyunculuk Sanat Dalı lisans programından bilimsel/sanatsal hazırlık dersleri olarak aşağıdaki tabloda gösterilen derslerini almaları, bu derslerden başarılı olmaları ve takiben ilgili Yüksek Lisans alanında eğitime başlamaları ön koşuldur. Ulusal kredileri ve AKTS kredileri bulunmayan bu dersler yıllık olarak işlenmekte ve “geçer” “kalır” şeklinde değerlendirilmektedir.

Bilimsel/Sanatsal Hazırlık Dersleri (1. Yarıyıl): TİY 161 Oyunculuk I, TİY 357 Oyunculuk Biçemleri I

Bilimsel/Sanatsal Hazırlık Dersleri (2. Yarıyıl): TİY 162 Oyunculuk II, TİY 358 Oyunculuk Biçemleri II

İki yıllık yüksek lisans programı dört dönemden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci dönem ders dönemi üçüncü ve dördüncü dönemler ise tez dönemidir. Tez dönemi sonunda öğrenci sahnelediği bir oyunu Tiyatro Anasanat Dalı'nın belirlediği yönergeye uygun olarak sınav jürisine ve seyirciye bir temsille sunmak, sözlü sınavda bir danışman yönetiminde hazırladığı tez raporunu jüri önünde savunmakla sorumludur.

Dersler dönemlik olarak açılır. Öğrenci, programın birinci ve ikinci döneminde ileri düzey alan bilgileri ve çalışmaları yapar. Üçüncü ve dördüncü dönemde özel konular başlığı altında tez çalışması ve oyun sahneleme sınavına yönelik çalışmalarını sürdürür.

Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 90'ı zorunlu derslere ait olup 30' u seçmeli derslerden kazanılacaktır. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 21 ulusal krediyi tamamlamak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir. http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selçuk Göldere (Tiyatro  Anasanat Dalı Başkan)

selcukgoldere@hacettepe.edu.tr

0 312 212 6210-11 Dahili: 189