SERAMİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Seramik Doktora/Sanatta Yeterlik Programı 4 yıllık örgün eğitimi kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Programda öğrenciler, ilgili oldukları alanlarda daha derinlemesine araştırma yapabilmekte, belirli problemler karşısında etkili çalışmalar yürütebilmekte, bilimsel ve sanatsal araştırma beceri ve bilinçlerini ileri düzeye çıkarabilmekte, çağdaş sanatı ve düşünceyi değerlendirebilme becerisini ilerletebilmekte ve seçtikleri alanda uzmanlaşabilmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa başvuruda bulunabilmek için, yüksek lisans diplomasına sahip olma ve Senato tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden en az 55 veya bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır. Bunlara ek olarak, yürürlükteki sınav yönetmeliğinde yer alan koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı başlangıcında, adayın özgeçmişini ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren dosyası (portfolyo, Yüksek Lisans Tezi, yayın vb.) Giriş Sınavı jürisine sunulur. Yazılı sınavda; adayın sanat ve seramik alanlarındaki kuramsal ve sanatsal bilgisi ölçülür. Sözlü sınavda, adaylara, alanla ilgili bilgilerine, sanatsal yetkinliklerine ve araştırma meraklarına yönelik sorular yöneltilir. Bu sınavda, adayların yazılı sınavları ve dosyaları birlikte değerlendirilir.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

2023 Seramik Anasanat Dalı Lisansüstü Sınavları (01-03 Şubat 2023)

Sanatta Yeterlik

Adaylardan sınav için istenenler:

Çalışma Dosyası, 1 adet 35 x 50 çizim kağıdı, karakalem çizim malzemeleri

1. Gün - 01 Şubat 2023

10:00-10:30 > Çoktan seçmeli test sınavı (Adnan Turani Konferans Salonu)

13:00-15:00 > Verilen Konu hakkında tasarım sınavı (Seramik Bölümü)

2. Gün - 02 Şubat 2023

10:00 > Mülakat (Seramik Bölümü)

Adaylar, Çalışma Dosyalarını 1. Gün yanlarında bulundurmak ve sınav öncesi jüriye teslim etmek zorundadır. Dosyasını teslim etmeyen aday sınava alınmayacaktır.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik derecesini elde etmek için en az 240 AKTS'yi (21 yerel –ulusal- krediyi) tamamlamış ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi ya da yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda ders almış ya da yatay geçişle gelen öğrencilerin ders denklikleri ve transferleri, Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Seramik Sanatta Yeterlik/Doktora programının amacı; teknik, sanatsal ve kuramsal araştırma yapabilen, çağdaş sanatı ve kuramları değerlendirebilen, bireysel sanatsal yorumunu gerçekleştirebilen, eleştirel düşünceye katkı verebilen çağdaş sanatçı, tasarımcı ve araştırmacı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Seramik Sanatta Yeterlik/Doktora Programı mezunları, özel atölyelerde sanatsal veya tasarıma yönelik çalışmalar yapabilmekte, endüstride tasarımcı ve araştırmacı olabilmekte, özel kuruluşlarda ve okullarda sanat eğitmeni olarak görev yapabilmekte ve özellikle üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Seramik Sanatta Yeterlik/Doktora Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdaki zorunlu derslerin oranı %67, seçmeli derslerin oranı ise %33'dür. Programda, derslerden en az 90 AKTS, Yeterlik Sınavına Hazırlık dersinden 30 AKTS ve Tez Çalışması dersinden 120 AKTS tamamlanması gerekmektedir. Toplam 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenci, Tezini ya da Sanat Çalışması Raporunu ve gerekli görülürse bunun kapsamında gerçekleştirilecek sanat etkinliğini değerlendirilmek üzere Savunma Sınavı jürisine sunar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Seramik Sanatta Yeterlik/Doktora Programı'ndan mezun olabilmek için, en az 240 AKTS'yi tamamlamış olmak, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerini yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve yönergeye uygun olarak hazırladığı tez ya da sanat çalışması raporu ile gerekli görülürse bunun kapsamında gerçekleştirilecek sanat etkinliği, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Mutlu Başkaya Yağcı (Bölüm Başkanı)

Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik  ve Cam Bölümü, Beytepe, Ankara

Telefon: +90 312 297 88 00