RESİM PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Resim Anasanat Dalı altında faaliyetlerini yürüten program, 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsüne geçmiştir. Yüksek lisans programı dersleri Resim Anasanat Dalı bünyesindeki Yüksek Lisans Atölyesi, Duvar Resmi Atölyesi, Baskı Resim Atölyeleri ve Desen Atölyeleri ve Teorik Dersliğinde sürdürülmektedir. Programın dili Türkçedir.

Öğrencilerimiz ve mezunlarımız ulusal ve uluslararası sanat platformundaki prestijli sergilerde ve yarışmalarda yer aldıkları gibi, dünya çapında ses getiren sergilerin organizasyonunda da bulunabilmektedirler. Bununla birlikte mezunlarımız, ülkemizde yeni kurulan üniversitelerde kurucu öğretim üyesi olarak da çalışmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki koşulları yerine getirmiş olmak şartı aranır.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayıp, Üniversitenin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar giriş sınavına alınırlar. Giriş sınavı  üç aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Birinci aşamada yüksek lisans ve sanatta yeterlik adayları için dosya değerlendirmesi yapılır. Dosya değerlendirmesini geçen adaylar yüz yüze yazılı sınav ve yüz yüze sözlü görüşmeye çağrılır.

İkinci aşamada adayın sunduğu dosya değerlendirmesi sonucu başarılı bulunan adaylar ile yüz yüze yazılı sınav (alan/kuramsal bilgi ve uygulama sınavı) yapılır. Uygulama sınavı için adayların yanlarında ihtiyaç duyacakları malzemeleri getirmeleri gerekmektedir. Sınav günü adaylar Güzel Sanatlar Fakültesi Binası girişinde göstermek üzere HES kodlarını hazır bulundurmalıdır. Üçüncü aşama sınavına (yüz yüze sözlü görüşme) girebilmek için ikinci aşama sınavına girmiş olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Üçüncü aşamada adayın dosyasında sunduğu çalışmalar merkeze alınarak yüz yüze sözlü görüşme yapılır. Pandemi koşullarına uygun tedbirler uygulanacak; sözlü görüşmeye giriş sırası, aday öğrenci sayısına göre planlanacak ve sınav günü asılacak olan listelerle bildirilecektir. 

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile giriş sınavından alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavından en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde giriş sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinin gerekliliklerini yerine getirmiş olmak, programın gerektirdiği zorunlu dersleri bitirmiş, tez çalışmasını ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen (en az 21 ulusal kredi ve 120 AKTS) kredi miktarını tamamlamış olmak gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Erasmus Uluslararası öğrenci değişim programı, Farabi öğrenci değişim programı gibi ulusal ya da uluslararası değişim programıyla üniversitemize gelen öğrencilerin ders denklikleri Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yatay geçişle fakültemize gelen öğrencilerin başarılı olduğu derslerin transferi gibi konularda Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

Bkz. Farabi yönetmeliğinin 11. maddesi http://www.farabi.hacettepe.edu.tr/belgeler/farabi_yonetmeligi.pdf

Lisansüstü Yönetmeliği Madde 8:

www.gse.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Alana yönelik teknik bilgi ve becerilerini özgün bir dil yaratmakta kullanabilen, uluslararası boyutta rekabet edebilecek düzeyde bir donanıma ve sanat nosyonuna sahip, yaratıcılığını üst düzeyde kullanarak sanat eseri oluşturabilen bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Anasanat Dalı mezunları sanatçı, sanat yönetmeni, sanat danışmanı, sanat eğitimcisi olarak çalışabilmekte ve üniversitelerde akademisyen olabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızdaki dersler dönemliktir. Toplam 4 dönemden oluşur. Programın zorunlu ders oranı %50, seçmeli ders oranı %50'dir. Öğrenciler programdaki zorunlu dersler dışında bölümün seçmeli derslerini alabildikleri gibi farklı bölümlerin seçmeli derslerini de alabilmektedirler. Bu program toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla özel konular dersi ve tez çalışmasından oluşur. AKTS kredisi ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

Tez çalışması kapsamında yapılan eser veya eserler (resim, desen, kroki, fotoğraf, film vb. gibi) tez savunma sınavında sınav sergisi olarak düzenlenir. Sergi süresi, adayın jüri önünde tezini savunma süresiyle sınırlıdır. Danışman ve aday isterse süre uzatılabilir (bkz. Lisansüstü Yönetmelik).

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır:

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/sinavyonetmeligi301116.pdf

Notlar

MADDE 26 – (1) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar Notlar Katsayılar

95-100 A1 4.00

90-94 A2 3.75

85-89 A3 3.50

80-84 B1 3.25

75-79 B2 3.00

70-74 B3 2.75

65-69 C1 2.50

60-64 C2 2.25

55-59 C3 2.00

0-54 F3 0.00

F2 0.00

F1 0.00

b) Harf notu karşılıklarına göre;

1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,

2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,

3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,

4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız,

6) H notu: Mazeretli

anlamına gelir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinin öngördüğü bütün koşulları sağlamış ve Resim Anasanat Dalı için öngörülen Yüksek Lisans programındaki gereken 21 ulusal kredilik ders yükünü ve 120 AKTS krediyi; bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları, tez çalışmasını ve savunma sınavını başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar.

Erasmus öğrencileri geldikleri dönemin gerektirdiği AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anasanat Dalı Başkanı

Doç. Serap Emmungil Karamanoğlu

E mail: serap.emmungil@gmail.com

Tel: 00 90 312 297 87 50