PİYANO ve ARP PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Piyano Anasanat Dalı, kurucu öğretmenleri arasında Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Fuat Turkay ve Mithat Fenmen gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk piyanistleri yetiştirmiştir. Piyano Anasanat Dalı adı altında kurulan Arp Sanat Dalı ise yurt dışından gelen eğitmenlerinin arasında R. Moisol, M. Grossi, Schiffner, S. Tobias, G. Parenti gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk arpistler yetiştirmiştir. Her iki bölüm de 1982 Yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dahil olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı Lisansüstü programının amacı, öğrencilerin Piyano ve Arp alanında lisans eğitimi süresinde edinmiş olduğu, gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri geliştirmelerini sağlayarak, uluslararası düzeyde icracı ve eğitici sanatçılar yetiştirmektir. Piyano/Arp Yüksek Lisans programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili sanat dalı Lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, ilgili sanat dalı tarafından hazırlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar. Yüksek Lisans eğitiminin süresi 2-3 yıldır. Yüksek Lisans derecesi alan bir öğrenci Sanatta Yeterlik eğitimine devam edebilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

2. Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı Jürisi, gerekli gördüğü hallerde sınav programının tamamını dinlemeyebilir.

Giriş Sınavı'nda, aşağıdaki kategorilerden eserler, ezber olarak seslendirilir:

Piyano: • 1 (bir) etüt • Barok Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Klasik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Romantik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • 1 (bir) çağdaş eser

Sonat, süit ve benzeri formda eserlerin tüm bölümleri hazırlanmış olmalıdır.

Arp: • 1 (bir) etüt • Barok Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Klasik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Romantik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • 1 (bir) çağdaş eser

Sonat, süit ve benzeri formda eserlerin tüm bölümleri hazırlanmış olmalıdır.

Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Piyano Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120‘dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı'nda, yüksek düzeyde bilgi ve eğitimlerini ilerletmek, genişletmek, akademik anlamda bu alana hizmet edecek öğretim elemanı, orkestra sanatçısı, solist ve korrepetitörleri çağdaş Türk müzik yaşamına kazandırmak amacı ile yüksek lisans programları yürütülür.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Piyano Anasanat Dalı yüksek lisans programı mezunları ulusal ve uluslararası müzik fakültelerinde, konservatuvar ve/veya dengi kurumlarda eğitmen, (okutman) olarak, devlet opera baleleri ve senfoni orkestralarının yanı sıra özel kurumlarda da piyanist ve arpist olarak çalışabilirler. Bu programdan mezun olan kişiler, her yaştan öğrenciye piyano ve arp eğitmenliği yapabilir ve çalışmalarına solist olarak da devam edebilirler. Ayrıca bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları gerçekleştirebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İki yıllık yüksek lisans programı dört dönemden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci dönem ders dönemi, üçüncü ve dördüncü dönemler ise tez dönemidir. Tez dönemi sonunda piyano bölümü öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı'nın belirlediği yönergeye uygun bir resital programı ve iki farklı dönemden konçerto; arp bölümü öğrencileri ise yönergeye uygun bir resital programı ve iki farklı dönemden orkestralı solo eser çalmakla sorumludur.

Dersler dönemlik ve önkoşulsuz olarak açılır. Öğrenci, programın birinci ve ikinci döneminde ileri düzey alan bilgileri ve çalışmaları yapar. Üçüncü ve dördüncü dönemde özel konular başlığı altında tez çalışması ve bitirme sınavına yönelik çalışmalarını sürdürür.

Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 90'ı (%75) zorunlu derslere ait olup 30'u (%25) seçmeli dersleri kapsamaktadır. Öğrenciler, Programda yer alan 60 AKTS kredilik seçmeli derslerden dilediklerini alarak sözkonusu 30 AKTS kredisini tamamlayabilirler. Mezuniyet için gerekli olan asgari 21 ulusal krediyi tamamlamalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık resital ve Sanat Çalışması Raporu'ndan oluşur.

İzleyicilere açık resitalde, aşağıdaki kategorilerden eserler, ezber olarak seslendirilir:

Piyano: • 1 (bir) etüt • Barok Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Klasik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Romantik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • 1 (bir) çağdaş eser • Wolfgang Amadeus Mozart'a ait 1 (bir) piyano konçertosu • Wolfgang Amadeus Mozart dışında bir besteciye ait 1 (bir) piyano konçertosu

Arp: • 1 (bir) etüt • Barok Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Klasik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • Romantik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) eser • 1 (bir) çağdaş eser • Farklı bestecilere ait 2 (iki) orkestra eşlikli eser

Resital sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu ile birlikte muhafaza edilir.

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, ders dönemi, tez savunması ve bitirme sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler Piyano Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

Mezuniyet Koşu

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pd

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koş

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, ders dönemi, tez savunması ve bitirme sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler Piyano Anasa

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Demet AKKILIÇ (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Telefon: 0312 2126210-212

E-Posta: dakkilic@hacettepe.edu.tr