HEYKEL PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Eğitim teorik ve uygulamalı düzeyde dersler aracılığı ile ileri düzeyde teknik bilgi, beceri ve sanat formasyonu geliştirmeye yöneliktir. Heykel sanatta yeterlik programının temel hedefi nitelikli sanatçılar yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programına giriş için yüksek lisans diplomasına sahip olmak, • Senato tarafından kabul edilen ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden 55 veya bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin'de belirtilen koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. (www.gse.hacettepe.edu.tr)

Giriş Sınavı: Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı'nın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belgelerin (fotoğraf, desen, açıklayıcı metin, orijinal çalışma, v.b.) yer aldığı bir dosya, Giriş Sınavı jürisine sunulur. Giriş Sınavı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Uygulama; Giriş Sınavı jürisinin belirleyeceği kapsamda, adayların sanatsal bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir. Sözlü sınavda, adayların çalışmaları ve dosyaları birlikte değerlendirilir. Giriş Sınavı jürisi, adayın çalışmalarını ve dosyasını birlikte değerlendirir. Sınav evrakları iki yıl süre ile saklanır. Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 21 yerel (ulusal) krediden az kredi almamış ve dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Heykel Anasanat dalı sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 2 yıllık yüksek lisans programını tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim programını tamamlamış ve aynı zamanda güzel sanatlar enstitüsü yönetmenliğinde belirlenen koşulları yerine getirmelidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel ve sanatsal düşünme biçimini benimseyen; mesleğini etkili olarak kullanan, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş sanatçı adayları yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, serbest heykel sanatçılığının yanı sıra anıtsal ve mimari uygulamalara dayalı heykel sanatçılığı, çevre tasarımcılığı, çeşitli kuruluşlarda sanat eğitimciliği ve sanat danışmanlığı, madalyon ve takı tasarımcılığı, televizyon ve tiyatro dekoratörlüğü yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik 13 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %70'i seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programından mezun olmak için en az 21 ulusal (240 AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. (Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün ilgili yönetmeliklerine göre)

Zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. A. Sibel Kedik