DANSÇILIK
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950 -1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi, Lisans programında sürdürülmektedir. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, Devlet konservatuvarları ya da eşdeğeri eğitim kurumlarının Bale Anasanat dallarında en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

2. Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'nda, adaylar; klasik bale dersini oluşturan egzersizler arasından kura ile seçecekleri 2 (iki) barre, 2 (iki) orta ve 2 (iki) allegro egzersizi, 30 (otuz) dakika içinde tasarlayarak piyano eşliğinde sunarlar.

Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın

%60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bale Dansçılığı Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, seçmeli ve zorunlu dersler dahil, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21 , AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bale Anasanat Dalı, Bale Dansçılığı Sanat Dalı Yüksek Lisans Programının amacı; Vaganova Bale Eğitim sisteminin analizi yoluyla klasik bale alanında ülkemizin ihtiyacı olan öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmak; dans alanında yenilik ve gelişmelere açık, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bale eğitimcileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız Vaganova klasik bale metodiği, ilk dört yıllık eğitim sürecinin içerdiği konularda teorik ve pratik donanıma sahiptirler. Program süresince verilmiş olan teorik eğitim ve yapılmış olan pratik çalışmalar yoluyla: ulusal veya uluslararası alanda klasik bale eğitiminin ilk 4 yılını kapsayan döneminde ders verecek yeterliliği edinmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

YEREL KREDİ

Zorunlu derslerin toplam yerel kredisi =11

Mezuniyet Kredisi = 21

Alınması gereken toplam seçmeli ders kredisi= 10

AKTS

1 akts= 30 iş yükü

Zorunlu dersler = 90 AKTS

Seçmeli dersler= 30 AKTS

Toplam= 120 AKTS

ZORUNLU DERS KREDİSİ

KREDİ

11

AKTS

90

SEÇMELİ DERS KREDİSİ

10

30

GENEL TOPLAM

21

120

ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ

%75

SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ

%25

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrencilerin meslek dersi sınav değerlendirmeleri ilgili sanat dalının öğretim elemanlarından oluşturulan bir komisyon önünde gerçekleştirdiği performans sonucunda gerçekleşir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne bakınız.http://www.gse.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir.(http://www.gse.hacettepe.edu.tr)

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

Sanat Çalışması sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu ile birlikte muhafaza edilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Selçuk Göldere (Bale Anasanat Dalı Başkanı)

0312 2126210