NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIP PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyetine başlamıştır. Nanoteknoloji ve nanotıp günümüzün en sıcak ve üzerinde en yoğun çalışılan araştırma alanlarından biri durumundadır. Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu tıp ve sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik alanlarındaki alt yapısının birleştirilmesi ile hayata geçirilmiş olan interdisipliner yapıdaki Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı beş farklı fakülteden (Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi) öğretim üyesi ve altyapı desteği ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenciler doktora eğitimleri süresince seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile tez çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı yüksek lisans programı ya da bu programa eşdeğer bir yüksek lisans programını tamamlamış veya üniversitelerin fen ve mühendislik bilimleri enstitülerindeki ilgili yüksek lisans programlarını tamamlamış adaylar başvurabilir. Adayların akademik yeterliliği ve programa uygunluğu Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanır. Başvuracak adayların başvurduğu programa uygun ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puan türünde, Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve yabancı dil yeterliği aranır.

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine (AKTS) göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç en az 36 ulusal kredilik ders  (120 AKTS) alınmalıdır. 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne eşdeğerdir.

Nanoteknoloji ve Nanotıp doktora programı öğrencisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile zorunlu NNT 739 Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler I,  NNT 740 Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler II ve  NNT 745 Doktora Seminer derslerini ve aldığı diğer seçmeli dersleri başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.

Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde, üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir (Alan dışı seçmeli ders kredi toplamı, öğrencinin aldığı toplam ders kredisinin 1/3'den fazla olamaz). Her yarıyıl açılacak program dersleri Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenir. Doktora Programına kayıtlı öğrenciler, derslerini yukarıda belirtildiği şekilde tamamladıktan sonra izleyen dönemde NNT 702 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini kodlarlar ve dönem sonunda Anabilim Dalı tarafından `Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre oluşturulan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Doktora Yeterlilik Jürisi tarafından ilgili yönetmelikte belirlenen kurallara göre sınava alınırlar. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, NNT 700 Özel Konular'ı kodlayarak, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Anabilim Dalı tarafından önerilir, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunularak kesinleşir. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir. Tezin izlenmesi, yazılması ve savunulması dâhil olmak üzere tüm program, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere Nanoteknoloji ve Nanotıp Doktora diplomaları verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, akademik anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının %50?sini geçemez. (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf))

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirerek ülkemizin ve tüm insanlığın bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, üst düzeyde multidisipliner araştırmalar yürütmek, ileri teknolojiler ve ileri teknoloji ürünü materyal ve sistemler üretmek, ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak, Nanoteknoloji ve Nanotıp alanlarında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.), Nanoteknoloji ve nanotıp alanlarında üniversitemizde araştırma işbirliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması olarak belirlenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mühendislik, fen, sağlık ve mühendislik bilimlerini aynı çatı altında birleştiren Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı mezunları multidisipliner bir eğitim aldıklarından dolayı farklı sektörlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Çeşitli endüstri dallarında (biyoloji, kimya, fizik, elektronik ve tıp vb.), AR-GE (araştırma geliştirme) laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde, üretim ve kalite kontrol alanlarında uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı mezunları ilgili üniversitenin ‘'Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri''ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanarak akademik kariyer yapabilirler. Ulusal üniversite ve yurt dışındaki araştırma laboratuvarları ve enstitülere; ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 

Öğretim  programının yapısı ?Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar? bölümünde açıklanmıştır. Doktora programında NNT 739 Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler I,  NNT 740 Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler II ve  NNT 745 Doktora Seminer dersleri zorunludur, geri kalan dersler seçmelidir. Alan dışı seçmeli derslerin ulusal kredisi, toplam alınacak ders kredisinin 1/3'den fazla olamaz. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması göz önünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci derslerini alır. Tez çalışmaları ilgili alanda karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler, eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel, bilgisayar destekli ve teorik çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili kurallar Hacettepe Üniversitesi Doktora Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri esaslarınca belirlenir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları ?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar? bölümünde açıklandığı gibidir. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Doktora programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; 1) 120 AKTS ders yükü ile 120 AKTS tez çalışması olmak üzere toplamda 240 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlamalıdır.  2) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez çalışmasının basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının, 3) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, 4) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. 5) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şadan ÖZCAN

E-mail:sadan@hacettepe.edu.tr