KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967 yılında Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (MESEF) adı altında yapılanan birime bağlı olarak  başlatılmış, 20.7.1982 tarihinden itibaren  de Fen Bilimleri Enstitüsü adı altında yapılanan birime bağlı olarak  devam etmektedir. Bölümümüz eğitim dili Türkçe olup, programımızın kontenjanı 10 öğrenci ile sınırlıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak  sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf)  ilgili madde  hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Bu programa kabul edilecek kimya mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar ile programımız dışında  mühendislik fakültelerinin diğer  bölümlerinden ve fen fakültelerinin kimya bölümünden mezun adaylar için lisans genel akademik ortalaması en az 2.50 ( 4 lük sistemde) olma şartı aranmaktadır. Doktora programına başvuran adaylardan genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunan ancak yüksek lisans öğrenimini kimya mühendisliği programı dışında bir alanda tamamlayanlar için, sınav jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 47. Maddesinde açıklanan bilimsel hazırlık programı uygulanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf)  ilgili madde  hükümleri gereğince uygulanan ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan  mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre  120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez  çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmalı ve  alınan toplam AKTS'nin en az %25'i (60 AKTS) alaniçi/ dışı seçmeli derslere ait olmalıdır. Programdan mezuniyet için Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç, toplamda 29 ulusal kredilik ders almak  gerekir. Programda yer alan seminer dahil 3 zorunlu ders dışında alınacak alan içi/dışı seçmeli derslerin en az 6 tanesi KMÜ kodlu olmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kimya mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar ile programımız dışında mühendislik fakültelerinin diğer bölümlerinden ve fen fakültelerinin kimya bölümünden mezun adaylar için lisans genel akademik ortalaması en az 2.50 ( 4 lük sistemde) olanlar başvurabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kimya Mühendisliği uygulama ve araştırmaları için ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan, bilim ve teknolojiye yenilik getirecek araştırmaları gerçekleştirebilen, yönetebilen, sonuçlarını ve endüstriye katkılarını değerlendirebilen, etik sorumluluk bilinciyle uygulamaya aktarabilen; hem takım üyesi hem de lider niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilen ve işbirliğine girebilen nitelikli araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız kimya ve petrokimya endüstrisi, petrol rafineleri, ilaç ve biyoteknoloji, plastik, doğal ve sentetik elyaf, gıda ve içecek, temizlik ürünleri, yakıt ve enerji, atık arıtımı, kağıt, otomotiv, elektronik, boya, cam, seramik, sondaj ve tetkik, metal ve kaplama, proses kontrol, medikal enstrümanlar ve yapay organlar, teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda doktora derecesine sahip kimya mühendisi olarak araştırmacı, tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir veya yurt içi/yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon için başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklandığı gibi programda zorunlu ve alan içi/dışı seçmeli dersler yer almaktadır. Doktora programında Kimya Mühendisliğinde İlerlemeler , Taşınım Olayları II ve Doktora Semineri dersleri zorunlu dersler olup programa kabul edilen bütün öğrenciler bu dersleri almalıdır. Seçmeli dersler için kimya mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan, kimyasal reaksiyon mühendisliği, ileri kütle ve ısı aktarımı, ileri malzemeler, kütle aktarımında özel konular, biyoteknoloji, polimer teknolojisi, biyokimya mühendisliği, ayırma işlemleri gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin (https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf) ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezuniyet için Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç toplamda 29 ulusal kredilik ders almak (Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS), derslerini başarıyla tamamlamak, genel akademik ortalaması en az 3.00 olmak, doktora yeterlik sınavını başarmak, tez çalışmasını tamamlayıp, yazılı ve sözlü olarak savunmada başarılı bulunmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı :  Prof. Dr. S. Ali Tuncel

E-posta: atuncel@hacettepe.edu.tr

Tel:  +90-312-297 74 00

Faks: +90-312-299 21 24

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Beytepe/Ankara