GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı eğitim-öğretime 2011-2012 bahar yarıyılında ve eğitim dili Türkçe olarak başlamıştır. Revize edilen program, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren %100 İngilizce eğitim dili ile sürdürülmektedir. Program, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı altında bulunmaktadır. 

 

Program içeriğinde, geomatik mühendisliği alanında uluslararası düzeydeki güncel gelişmeler dikkate alınarak, bilgi teknolojilerine ve bu teknolojilerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Öğrenciler jeodezi, ölçme tekniği, fotogrametri, uzaktan algılama, küresel navigasyon uydu sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, kartografya, kamu ölçmeleri gibi disiplinlerden uzmanlaşmak istediği alanı seçerek eğitimini sürdürme imkânına sahiptir.

 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul için adayın aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekmektedir:

  • Bölümün onay verdiği alanlardan birisinden lisans diploması almış olmak.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Üniversite Senatosu tarafından belirlenen asgari puanı sağlamış olmak.
  • Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından programın giriş koşullarında belirtilen yabancı dil asgari puanını sağlamış olmak.
  • Sözlü ve/veya yazılı giriş sınavından gerekli puanı almış olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi alabilmek için toplam 120 AKTS kredisi tamamlanmalıdır. Bunun toplam 60 AKTS kredilik kısmı zorunlu ve seçmeli derslerden, 60 AKTS kredilik kısmı ise tez çalışmalarından sağlanmalıdır. Öğrenci hazırladığı yüksek lisans tezini jüri önünde sunarak tez savunma sınavında başarılı olmalıdır. Dersten başarılı sayılma, ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet için gerekli diğer koşullar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve ilgili Senato kararları ile düzenlenmiştir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarında öğrenim görmüş öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler. Başvuruların kabul şartları ve önceki öğrenimin intibakı ile ilgili diğer koşullar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Geomatik ve geoinformatik alanlarında bilimsel araştırma projelerini hazırlama ve yürütme yeteneğine sahip, güncel mesleki teknoloji ve uygulamaları kullanan ve geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel ve üretim gereksinimlerini karşılayacak teknik yeterlilikte, sosyal ve çevresel olgulara duyarlı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu yüksek lisans programından mezun olanlar, birçok kamu kuruluşunda istihdam edilebilirler. Bu kurumlardan bazıları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve İl Özel İdareleri'dir. Kamu kurumlarının yanı sıra başta coğrafi/kent/arazi/afet bilgi sistemleri, inşaat, imar, enerji, altyapı, ulaşım, savunma sanayi, iletişim ve madencilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren özel şirketlerde çalışabilir; TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı araştırma kurumlarında ve üniversitelerde görev alabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı eğitim dili İngilizcedir. Programın yapısı “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esasları doğrultusunda oluşturulmuştur. Program zorunlu ve seçmeli dersler, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Program kapsamında zorunlu ve seçmeli dersten tamamlanacak en az 60 AKTS kredilik ders yükü ve 60 AKTS kredilik tez çalışması (“Özel Konular”) olmak üzere toplamda 120 AKTS kredilik çalışmanın tamamlanması gerekmektedir. Ders yükü kapsamında 4 AKTS kredilik “Seminer” ve 5 AKTS kredilik “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersleri zorunlu ders statüsündedir. 51 AKTS kredilik ders yükü ise en az 7 seçmeli ders ile tamamlanır. Seçmeli derslerden tamamlanması gereken 51 AKTS, 60 AKTS kredilik toplam ders yükünün %85'ine denk gelmektedir. 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Ders yükünü başarıyla tamamlayan ve akademik ortalaması “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen asgari koşulu sağlayan öğrencilerin mezuniyetlerine kadar tez çalışmasını ve tez savunma sınavını ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin mezun olabilmesi için:

  • Zorunlu ve seçmeli derslerden 60 AKTS ve tez çalışmasından 60 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olması,
  • Hazırladığı yüksek lisans tezini tez jürisi önünde sunarak tez savunma sınavında başarılı olması, gerekmektedir.
  • Dersten başarılı sayılma, ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet için gerekli diğer koşullar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve ilgili Senato kararları ile düzenlenmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mustafa TÜRKER

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı

E-Posta:mturker@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 6990

Faks: +90 312 297 6167

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe, Çankaya / ANKARA

Web Adresi: http://geomatik.hacettepe.edu.tr