FİZİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü, üniversitemizin kuruluşu ile birlikte faaliyete başlamıştır. Başlangıçta Fizik Yüksek Lisans ve Fizik Yüksek Mühendisliği programlarını birlikte sürdürmüştür. 1982 yılından itibaren Fizik Lisans Programı kapatılmış, bölüm adı program adı ile özdeşleştirilerek “Fizik Mühendisliği Bölümü” adını almıştır. Bölüm, kuruluşundan itibaren teknolojik ve bilimsel gelişmelerin en yakın takipçisi olmuştur. Her aşamada bilimsel ve teknolojik yeniliklerin ülkemize getirilmesinde öncü rol oynamıştır. Bu çerçevede laboratuvarları sürekli yenilenen, yeni araştırma alanlarında etkin rol oynayan ve bilgi üreten bölümümüz, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla elde ettiği deneyimlerini, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde öğrenim gören öğrencilerine aktarması ile de öncü rol oynamıştır.

Bölüm lisans düzeyinde Fizik Mühendisliği eğitim/öğretim programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Programı çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.

Bölümümüz kuruluşundan itibaren yürütmekte olduğu yüksek lisans ve doktora programlarına özel önemi vermektedir. Bölümümüzden yüksek lisans ve doktora derecesini almış çok sayıda bilim insanı gerek üniversitemizde gerek ülkemizin farklı üniversitelerinde bilim alanında önemli katkılar vermişlerdir. Doktora programımız yüksek lisans programı ile entegre şekilde tasarlanmıştır. Yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan kişilerin akademisyen olarak bilimsel hayatlarını devam ettirecekleri göz önüne alınarak temel derslerin ağırlığı pek çok eşdeğer programa göre daha yüksek tutulmuştur. Yüksek lisans derecesinden başlayarak uzmanlık alanlarında seçmeli dersler ve bölümüzde mevcut araştırma laboratuvarlarının etkin kullanımıyla teknolojik bilimsel araştırma yetenekleri en üst seviyede gelişmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarımızın Eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin bu seviyede kullanabilecekleri kitap makale v.b dokümanların yabancı dilde bulunması onların zorunlu olarak yabancı dil hakimiyetlerinin en üst seviyede olmasını gerektirmektir. Üniversitemizin akademik personel ve öğrencileri için sunmuş olduğu imkanlar istekli kişilerin eksiklerini çok kısa zamanda tamamlamasına olanak verecek seviyededir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Bu programa kabul edilecek fizik mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar ile programımız dışında mühendislik fakültelerinin diğer bölümlerinden ve fen fakültelerinin fizik bölümünden lisans diploması almış adaylar için 4' lük sistemde en az 2.50 genel akademik ortalama ile mezun olma şartı aranmaktadır. Yüksek lisans programına başvuran adaylardan başarılı bulunan ancak lisans öğrenimini Bölümümüz Lisans programı dışında tamamlayanlar için, gerektiğinde sınav jürisinin önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesinde açıklanan bilimsel hazırlık programı uygulanır.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim dalında yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli 120 AKTS'lik program (60 AKTS ders ve 60 AKTS tez) başarıyla tamamlanmalıdır. Zorunlu ve seçmeli dersler D.8.'de, mezuniyet için sağlanması gereken detaylı bilgi D.16.'da verilmiştir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınmasının detayları Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde verilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bölümümüz, Fizik ve Fizikle ilgili disiplinlerde çalışacak bilim insanı ile yüksek teknolojinin kullanıldığı alanlarda uzman mühendis ve araştırmacıların yetiştirilmesi, özel bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü altında Fizik Mühendisliği Anabilim dalı olarak yüksek lisans programını sürdürmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknolojinin kullanıldığı şirketlerde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler. Halen pek çok mezunumuz TAEK, TÜBİTAK, DSİ, TSE vb. gibi kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, Türk Telekom, Türk Traktör vb. özel şirketlerde mühendis ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Ayrıca birçok mezunumuz üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizik Mühendisliği Anabilim dalı yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmakta ve her yarıyılda 30 AKTS değerinde olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi kazanılmak zorundadır. Programda 4 zorunlu ve 30 seçmeli olmak üzere toplam 34 ders bulunmaktadır. Programda yer alan tüm dersler dönemliktir. Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, 120 AKTS'lik dersin 84 AKTS kredisini zorunlu (zorunlu dersler 24 AKTS ve özel konular 60 AKTS) ve 36 AKTS kredisini seçmeli (en az 6 adet) derslerden tamamlamaktadır. Seçmeli dersler birinci yarıyıldan itibaren verilmeye başlanır. En fazla 2 seçmeli ders, danışmanın önerisi ve Bölüm Kurulu'nun onayı ile bölüm dışından alınabilir.

Programdaki derslerle ilgili ön koşullar öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders bilgi paketlerinde yer almaktadır.

Doktoraya devam etmek isteyen öğrencilerin, doktora zorunlu derslerine ön koşul olan yüksek lisans seçmeli derslerinden FİZ601 Klasik Mekanik ve FİZ602 Elektromanyetik Teori derslerini almaları önerilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar şunlardır:

-en az 4 zorunlu ve 6 seçmeli dersten oluşan 60 AKTS kredilik (ulusal kredi 28) dersi başarıyla tamamlamak,

-dörtlük sisteme göre en az 2.50 genel akademik ortalama elde etmek,

- 60 AKTS'ye karşılık gelen bir yüksek lisans tez çalışması yapmak, bu çalışmayı jüri önünde sunmak ve tez savunma sınavında başarılı olmak.

Mezuniyet koşulları ile ilgili diğer detaylı bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde verilmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mustafa POLAT

E-posta: polat@hacettepe.edu.tr

Tel: 0 (312) 297 72 06

Hacettepe Üniversitesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

Beytepe/ANKARA