ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİGİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1976 yılında lisansüstü eğitimi vermeye başlamıştır. Doktora programı halen Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı altında açılmaktadır. Halen 250'nin üzerinde lisansüstü eğitim alan öğrenci bulunmaktadır. Bunları 50 kadarı doktora öğrencisidir.

Öğrencilerimiz Sinyal İşleme, Haberleşme, Elektromanyetik Kuramı ve Mikrodalga, Kontrol Kuramı, Elektrik Makinaları ve Elektrik Tesisleri alanları başta olmak üzere Elektrik Elektronik Mühendisliği'nin ilgilendiği pek çok alandan, uzmanlaşmak istediği alanı seçerek eğitimini sürdürme olanağına sahiptir. Öğrenciler doktora eğitimleri boyunca, seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyemisinin denetiminde tez çalışması yapmaktadır.

Program dili Türkçe'dir, ancak öğrenciler programa kabul edilebilmek için bir İngilizce seviye tespit sınavından belirlenen eşiği aşmak durumundadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul için adayın

- bölümün kabul ettiği alanlardan birinden lisans ve yüksek lisans diploması almış,

- Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) gerekli puanı almış,

- TOEFL / KPDS/ IELTS/ ÜDS veya Senato tarfından belirlenmiş başka bir İngilizce seviye tespit sınavından gerekli puanı almış,

- mülakat sonucunda gerekli puanı almış olması gereklidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

- en az 90 AKTS (24 ulusal kredi) karşılığı en az 7 ders ve bir seminer dersinden en az B2 notuyla geçmiş olmak,

- 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

- 180 AKTS'ye karşılık gelen bir doktora tez çalışması yapmak ve bu çalışmayı jüri önünde sunarak tez savunma sınavında başarılı olmak.

Öğrencilerin başarıyla geçtikleri tüm derslerin en az ikisinin aşağıdaki ders grubundan olması zorunludur:

ELE 701 Doğrusal Sistem Kuramı

ELE 704 Optimizasyon

ELE 708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler

ELE 709 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler

ELE 770 İstatistiksel Sinyal İşleme

Mezuniyet koşulları ile ilgili diğer detaylı bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde verilmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınmasının detayları Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde verilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin çeşitli alanlarında en üst düzey bilgi ve beceriye sahip, araştırmalar yapıp bilim ve teknoloji üretebilecek ve öğretebilecek mühendisler yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler. Halen pek çok mezunumuz kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, Türk Telekom, vs. özel şirketlerde mühendis, TÜBİTAK'ın çeşitli enstitüleri, ulusal ve yurtdışı üniversiteler ile ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında araştırmacı ve akademisyen olarak görev almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümde verilen tüm derslerin süresi bir dönemdir. Derslerin hepsi kuramsal ders formundadır. Derslerde fiili olarak önkoşul kısıtı bulunmamaktadır.

1 AKTS kredisi 25 ila 30 saatlik işyüküne eşdeğerdir.

Öğrencilerin aldıkları tüm derslerin en az ikisinin aşağıdaki ders grubundan alınması zorunludur:

ELE 701 Doğrusal Sistem Kuramı

ELE 704 Optimizasyon

ELE 708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler

ELE 709 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler

ELE 770 İstatistiksel Sinyal İşleme

Bu dersler dışında, öğrenciler danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda, bulundukları dönemde açılan derslerden istediklerini alabilmektedir.

En fazla üç seçmeli ders danışmanın önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı'nın onayı ile bölüm dışından alınabilir.

Ders döneminde öğrencinin danışmanının kontrolünde, ELE 799 Seminer dersinden de başarılı olması gereklidir.

Öğrencinin aldığı dersleri ve akademik gelişimini, tez danışmanı belirlenene kadar bölümün belirlediği ders danışmanı takip eder. Belirlenmesinden sonra bu görev tez danışmanına geçer.

Öğrencinin tercihen eğitiminin başında, tez çalışmalarına danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi ile anlaşması beklenir.

Öğrencinin, ders dönemini başarıyla tamamladıktan sonra doktora yeterlik sınavından geçmesi gerekmektedir.

Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tez önerisini bir jüri önünde sunar ve kabul edilmesi durumunda tez danışmanı denetiminde tez çalışmalarına başlar.

Öğrenci ilgili yönetmeliğin tanımladığı süre içinde tez çalışmalarını bitirerek bir jüri önünde savunur.

Öğrenciye, tüm derslerinden geçip gerekli koşulları sağlaması ve tez savunma sınavı jürisinin yapılan tezi yeterli bulması halinde doktora derecesi verilir.

Öğrencinin hakları, sorumlulukları ve lisansüstü eğitim sürecinin detayları Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde verilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı'ndan mezun olmak için en az 24 ulusal kredilik dersi (seminer dersi dahil) başarı ile tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak ve tez çalışmasını Tez Savunma Jürisi önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir.

Mezun olabilmek için öğrencilerin başarıyla geçtikleri tüm derslerin en az ikisinin aşağıdaki ders grubundan olması zorunludur:

ELE 701 Doğrusal Sistem Kuramı

ELE 704 Optimizasyon

ELE 708 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler

ELE 709 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler

ELE 770 İstatistiksel Sinyal İşleme

Mezuniyet koşulları ile ilgili diğer detaylı bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde verilmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Birsen Saka Tanatar

Bölüm Başkanı

E-Posta: info@ee.hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-2977000

Fax: +90-312-2992125

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Müh.Böl., Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.ee.hacettepe.edu.tr

e-mail:birsen@hacettepe.edu.tr