BİYOMÜHENDİSLİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1988 yılında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak başlatılmış, olup o tarihten bu yana sürdürülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 24 ulusal kredilik ders alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Biyomühendislik özü itibariyle oldukça disiplinlerarsı bir program olup, bu Yüksek Lisans eğitiminin amacı Biyoloj, Kimya, Mühendislik, Malzeme bilimi, Elektronik vb gibi alt yapısı olan bireylere bu sürekli gelişen alanın Biyomedikal Mühendislik, Biyonanoteknoloji ve Nanotıp gibi alt dallarında çağın gereksinimlerine uygun ve paralel yeterliklerin kazandırılması ve nihayetinde gerek akademik anlamda gerekse iş hayatında Biyomühendislik konusuna vakıf, yetkin ve çağın sorunları hakkında bilgili, girişimci ve yenilikçi çağdaş mühendisler yetiştirmektir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyomühendislik alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındalığında, bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, deneysel esaslı araştırmaları tasarlayabilen, sistem tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayan ve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı/sözlü olarak sunabilen ve toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız biyoloji, kimya, fizik, elektronik ve tıp gibi farklı alanlarda iş imkanları bulabilecek multidisipliner bir eğitim almakta ve teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda mühendis veya bilim uzmanı olarak araştırmacı, tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklanmıştır. Yüksek Lisans programında seminerler dışında tüm dersler seçmelidir. Ancak alan dışı seçmeli derslerin oranı toplam alınacak derslerin %25'ini geçemez. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin http://fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. S. Ali Tuncel

e-mail: atuncel@hacettepe.edu.tr