BİYOMÜHENDİSLİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı 1988 yılında Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak başlatılmış, olup o tarihten bu yana sürdürülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 27 ulusal kredilik ders alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön


Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır. Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

The aim is to train graduates who are aware of the novel and emerging applications of Bioengineering, able to access and evaluate information through scientific research, can design experimental-based research and envision systems that can produce innovative solutions, can present the results of their thesis study in a systematic manner in national and international environments, and are capable of transmitting the results to the benefit of the society, are capable of leading multi-disciplinary teams and concerned about ethical values in all professional, social and scientific activities.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız biyoloji, kimya, fizik, elektronik ve tıp gibi farklı alanlarda iş imkanları bulabilecek multidisipliner bir eğitim almakta ve teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda mühendis veya bilim uzmanı olarak araştırmacı, tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklanmıştır. Yüksek Lisans programında tüm dersler seçmelidir. Ancak alan dışı seçmeli derslerin oranı toplam alınacak derslerin %25'ini geçemez. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir..

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof Dr Erhan Bişkin