SAĞLIK BİLİŞİMİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim bünyesinde faaliyetleri yürütmektedir. Bilginin ve teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sağlık bilimleri ve tıp gelmektedir. Kullanılan ölçüm ve görüntüleme yöntemleri, test, analiz ve izleme cihazları hızla gelişmekte ve çoğalmakta, bunun sonucunda tıp bilgisi gün geçtikçe zenginleşmekte ve hastalar için toplanan tıbbi veri ve bilgi miktarı da büyük bir hızla artmaktadır. Tıpta yürütülen bilimsel çalışmaların fazlalığı ve bu literatürün pratiğe uygulanmasındaki güçlükler ve gecikmelerin aşılmasında yararlı bir yöntem olarak bilişim teknolojilerinin önemi kaçınılmazdır. Sağlık Bilişimi, bu bilgi ve verilerin oluşturulması, işlenmesi, biçimlendirilmesi, paylaşılması ve sonuçta hastaların bakımlarının ve tedavilerinin belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesini hedef alır.

Bilimsel alanların tümünde üretilen bilgilerin, araştırmalarda ulaşılan sonuçların, insan sağlığı boyutuyla olduğu kadar, diğer alanlara dönük değerlendirme ve sentezi de Sağlık Bilişiminin her zaman gündeminde olmuştur. Bu gündem zenginleşerek disiplinler arası bütünleştirici yaklaşımlara daha çok gereksinim gösterecektir. Bu gereksinim göz önünde bulundurulduğunda, Sağlık Bilişimi alanında Türkiye'nin aşması gereken en önemli adımlardan biri bu alanda insan gücü yetiştirmektir. Sağlık hizmetleri konusunda, bilişim teknolojilerinin sunduğu olanakların en yüksek düzeyde kullanıldığı “paylaşılabilir” ve “sonuçlarından yararlanılabilir” süreçler ortaya konması ve bu süreçlerin kurumlar arası paylaşma ve geliştirme boyutuna taşınması gereklidir. Kısaca, Sağlık Bilişimine ilişkin konularda ülke önceliklerine yönelik olarak eğitim ve araştırmanın kurumlaştığı bir yapı ortaya çıkarmak çok önemlidir.

Bu amaca yönelik olarak Sağlık Bilişimi Tezsiz yüksel lisans programı 2008 yılında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme hedefiyle açılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans programına, ana hedef olarak sağlık hizmetleri üretimiyle ilgili tüm uzmanlık alanları ve sağlık işletmesi yönetimi dallarında yükseköğrenim görmüş kişiler (doktorlar, hastane yöneticileri, yüksek hemşireler, eczacılar, ilgili temel bilimler vb.) ile ilgili olabilecek mühendislik ve fen branşları (endüstri, bilgisayar, elektronik, makina, gıda, biyomedikal, fizik, kimya, istatistik, matematik vb.) mezunu öğrenciler katılacaktır.

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında okumak isteyen adayların Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesindekinde belirlenen aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

  • Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurularda öğrencilerin hem sağlık alanına terminoloji ve problemlere hem de veri ve bilgi sistemleri konularına aşina olmaları beklenir. Programın önkoşulu niteliğindeki bu konularda daha önce eğitim görmemiş olan öğrencilere bir ya da iki yarıyıl süreli hazırlık programı uygulanır. Programa başvuru yapan adaylardan istenebilecek önkoşul dersleri aşağıda belirtilmiştir. Bu önkoşul dersleri programa bilimsel hazırlık dersleri kapsamındadır, kredileri mezuniyet kredisine dahil edilmez.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

  1. BBS 516 Veri Yapıları ve Algoritmalar
  2. BBS 514 Yapısal Programlama

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının normal süresi 1.5 yıldır (3 yarıyıldır). Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

  • En az 30 yerel krediyle en az 10 ders ve bir Dönem Projesi hazırlamaları
  • Tüm derslerden en az C1 harf notu ile başarılı olunmalıdır.
  • Kümülatif Not Ortalaması en az 2.50/4.00 olmalı ve en az 90 AKTS kredisi alınmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir başka enstitüden alınmış olan ve Hacettepe Üniversitesinde denkliği istenen bir dersin içeriklerinin değerlendirilmesinden sonra Bilişim Enstitüsünün onayı halinde dersten muaf olunabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Programı ile Sağlık sektörünün çeşitli kesimlerinde görev alan sağlık ya da teknik kökenli meslek sahiplerine bilgi teknolojileri ve ilgili öteki alanlara ilişkin gelişme ve yöntemleri aktaran, ilgili ortamlardaki uygulamalara yönelik uzmanlık kazandıran mesleki bir yenilenme eğitiminin düzenlenmesi amaçlanmıştır. Eğitim programı tanımlanırken disiplinler arası işbirliğini ve etkileşimi geliştirecek, uygulama ortamının gereksinimlerine çözüm bulacak bir yaklaşım benimsenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları sağlık alanında faaliyet gösterip sağlık veri ve bilgisi ile çalışan pek çok kamu ya da özel sektörde değişik görevlerde çalışmaktadırlar. Hedef kurumlar arasında kamu ve özel hastaneler, sigorta kuruluşları, sosyal güvenlik kurumu ve sağlık bakanlığı gibi devlet organları, sağlık alanında veri/bilgi ürünleri üreten firmalar, ilaç endüstrisi ve biyomedikal firmaları gösterilebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sağlık Bilişimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  • en az toplam 90 AKTS kredisinden
  • en az 30 ulusal krediyle 10 dersden
  • bir Dönem Projesinden (30 AKTS) oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/resmi-gazete-06-11-2006.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/resmi-gazete-06-11-2006.pdf).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Tunca Doğan

tuncadogan@hacettepe.edu.tr