ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1933 yılında çıkarılan yasayla Cumhuriyetin kuruluşu, Türk İnkılâbı ve Yakın Dönem Tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak, bu alanda araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek, kütüphane ve arşiv oluşturmak gayesiyle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. 15 Nisan 1942 tarihinde ise 4204 sayılı yasayla inkılâp tarihinin araştırılması ve öğretilmesi görevi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi?ne bağlı olarak kurulan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'ne verilmiştir.  1982 yılında ise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü adıyla yeni enstitüler kurulmuştur. Bu çerçevede, 2547 sayılı YÖK Kanunu?na dayalı olarak, Üniversitelerin Teşkilatlanması ile ilgili 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Mart 1983 tarihinde çıkarılan 2809 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi  bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurulmuştur.  Enstitümüz, Yüksek Öğretim Kurulu?nun 23 Aralık 1983 tarih ve 82/655 kararı ile ?Atatürk İlkeleri? ve ?İnkılâp Tarihi? olmak üzere iki anabilim dalından oluşturulmuştur. Daha sonra, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu?nun 12 Nisan 1988 tarihinde aldığı karar (2547 sayılı kanunla değişik 7/d2) gereğince ?Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi? Anabilim Dalı?na dönüştürülmüştür. Bu bağlamda mevcut yedi enstitüden birisi olan Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, yukarıda vurgulanan misyonu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan saygın bir kurum olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Enstitümüzün Lisans üstü programları ülkemizde, çevremizde ve dünyada gelişen ve değişen yeni durumlara, aktüel gelişmelere cevap veren, elde ettiği bilimsel bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunarak toplumsal hafızanın oluşmasına katkıda bulunan,  öğrencilere Türk Modernleşmesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çeşitli meselelerine modern yöntemlerle yaklaşma beceri ve yetkinliği kazandıracak niteliktedir. Enstitümüzün Lisans üstü programları, çağdaş gereklere cevap verecek şekilde geniş ve kapsamlı olarak tasarlanmış olup, bütüncül bir yaklaşımla Batı-dışı 'modernleşme' deneyimlerini modern Türk ve Türkiye Tarihi bağlamına yerleştirerek Millî Mücadele, Atatürk Dönemi ve Türk İnkılâbı?nın çok boyutlu özelliklerinin ve niteliklerinin yakın çevresi ve dünya milletleriyle etkileşimlerini ve yansımalarını Yakın Dönem Tarih disiplininin yöntemleriyle incelemektedir. Bu program, Tarih biliminin işlevine bağlı olarak, bugünün  anlaşılmasına, Türkiye ve Türkiye'nin siyasî ve beşerî coğrafyasıyla bağ ve ilişkileri bağlamında geleceğe dönük politikaların oluşturulmasına ve karar süreçlerine katkıda bulunmaya yönelmektedir. Bu program, Modern Türk ve Türkiye Tarihi'nin çeşitli sorunlarına bilimsel, çok disiplinli, disiplinler arası karşılaştırmalı yöntemlerle yaklaşmaktadır. Enstitümüzün lisan üstü programlarının eğitim-öğretim dili Türkçedir. Enstitümüzde, eğitim sürecinin gerektirdiği teknik donanım ve malzeme mevcuttur; üniversitemizin genel vizyonu çerçevesinde gelişmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Enstitü yüksek lisans programına başvuru için adayların herhangi bir yüksek öğretim programından lisans diploması almış olması gerekmektedir. Yüksek lisans programı için başvuran adayların tarih bilgisini, kuram ve yöntem açısından düzeyini tespit etmek amacıyla, bir ölçme-değerlendirme aracı olarak mülâkat yapılır. Bu sınavda adayın aldığı notun %30'u değerlendirmeye katılır. Enstitüye kabul için ise lisans mezuniyet notunun %20'si hesaba katılır.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'ndan (ALES) en az 55 EA / Sözel (Bu notun %50'si değerlendirmeye katılır.) veya GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmaları ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavların birinden buna eşdeğer puan almış olmaları gereklidir.


Uluslararası öğrenci başvuruları, Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı ?Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar? Senato Kararı uyarınca kabul edilir.

Yukarıda yer almayan hükümler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program

Asgarî Kredi

Çalışma

süresi (Yarı Yıl)

En az

En Çok

Yüksek Lisans

24

4

6*

Doktora

33

8

12*

*2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişen 44, 46 ve geçici 58. maddeleri kapsamında eğitimin azamî süresi, YÖK Genel Kurulu kararı doğrultusunda oluşturulan yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması Hacettepe Üniversitesi Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre belirlenir. Bkz. İlgili Linke:

 http/::www.hubologna.hacettepe.edu.tr:lisansustu_yon_271112.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Enstitümüzün Lisans üstü programları:

a.Bütüncül bir yaklaşımla Modern Türkiye Tarihi, Millî Mücadele, Atatürk Dönemi ve Türk İnkılâbı'nın yakın çevresi ve dünya milletleriyle etkileşimleri ve yansımalarını incelemeyi;

b. Ülkemizde, çevremizde ve dünyada gelişen ve değişen yeni durumlara, aktüel gelişmelere cevap vermeyi;

c. Elde ettiği bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunarak toplumsal hafızanın oluşmasına katkıda bulunmayı;

ç. Öğrencilere Türk Modernleşme süreci ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çeşitli meselelerine modern yöntemlerle yaklaşma beceri ve yetkinliği kazandırmayı;

d. Modern Türk tarihinin çeşitli meselelerine bilimsel, disiplinler arası, karşılaştırmalı yöntemlerle yaklaşmayı amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yüksek Lisans ve Doktora programından mezun olan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilirler. Ülkemizde çeşitli sektörlerde; özellikle toplumsal ve beşerî bilim alanlarının birinden mezun olarak (tarih, filoloji, hukuk, uluslar arası ilişkiler, iktisat, yönetim bilimleri, sosyoloji, psikoloji, eğitim bilimleri ve diğer uzmanlık alanlarında) istihdam edilmiş ve enstitümüzün lisans üstü programlardan birine kaydını yaptırmış ve başarıyla mezun olmuş öğrencilerimiz, yine kendi sektörlerinde çalışmaya devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek Lisans Güz Dönemi zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı 2/12 (% 17) Bahar dönemi ise 2/11 (% 18)'dir.

Doktora Programı Güz Dönemi zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı 3/16 (% 19)'dur. Bahar dönemi ise 2/15 (% 14)'tür.

Öğrenci her iki programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için yüksek lisansta asgarî 120 AKTS, doktorada ise asgarî 240 AKTS tamamlanmalıdır.

Doktora programında ise öğrenci asgarî olarak almak zorunda olduğu krediyi ilk 3 yarı yıla istediği gibi yayarak alabilir. Bu programda öğrenci yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde 5. yarı yıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir.

Enstitümüzün öğretim üyeleri üniversitemiz Seçmeli Ders Koordinatörlüğü'nde ders açabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlükteki eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre, not verme sistemi öğrencinin dersin sınavlarından/sınav muadili değerlendirmelerden almış olduğu toplam puanın notlara ve katsayılara dönüştürülmesine dayanmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimde aynı sistem uygulanmakla beraber öğrenci başarısının kabul edilebilir en alt sınırı her bir program için farklıdır. Ek olarak, mevcut değerlendirme sisteminde notlara niteliksel değerlendirme etiketleri (olağanüstü, harika, pekiyi, iyi vb) verilmemektedir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans ve doktora programları ders çalışmalarını tez çalışması ile birleştiren karma bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte her iki düzeydeki programlar arasında bazı farklılıklar vardır.

Yüksek Lisans Programı

Açılan derslerin dördü zorunlu olup diğerleri seçmelidir. Öğrencilerin asgarî 24 ulusal kredilik (60 AKTS) ders almaları ve bu derslerde gösterdikleri genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması durumunda ikinci yarı yılın bitiminden itibaren tez önerisi sunar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci bir yüksek lisans tezine başlar. Öğrenci bu çalışmasını bir danışmanın nezareti altında yürütür ve kendisine 1 yıl süre tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezi jüri önünde savunur. Jüri tarafından gerekli görüldüğü takdirde öğrenciye en fazla 6 aylık ek süre verilebilir.

Savunma sınavı sonucunda tez çalışması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken 3 ay sonra yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmasını başlatır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Ayten Sezer Arığ,  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı.