ODYOLOJİ YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Odyoloji yüksek lisans eğitimi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar; pediatrik odyoloji, işitsel algı, işitsel rehabilitasyon, vestibüler, işitsel implant uygulamaları, amplifikasyon uygulamaları, elektrofizyoloji alanlarında değerlendirme ve takip süreclerini bilir. Bu alanları değerlendirmek için uygun formal ve informal değerlendirme yöntemlerini seçer ve uygular.

Mezuniyet sonrası, işitme ve denge bozuklukları alanında gerekli tanı ve takip süreçlerini bilme, vestibüler rehabilitasyon programlarını belirleme, çocuk ve yetişkin işitme kayıplı bireylerin konuşma-dil, işitsel algı ve iletişim becerilerini değerlendirme ve uygun rehabilitasyon programını belirleme ve uygulama konularında bilgi ve becerisini kazanabilmektedir. Özelleşmiş farklı alanlardaki klinik ve akademik çalışmalarda uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Odyoloji yüksek lisans mezunları bilim uzmanlığı ünvanı alarak mezun olurlar.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Eğitim dili Türkçe'dir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Üniversitelerin Odyoloji lisans mezunu olmak ya da Anabilim Dalı Akademik Kurul tarafından onaylanan en az dört yıllık Lisans programlarından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Odyoloji tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için; kredisiz hazırlık önkoşulunu tamamladıktan sonra en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Odyoloji alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Odyoloji alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, odyoloji ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman odyologlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Uzman Odyologlar; Üniversite/ fakülte/yüksek okullarda öğretim elemanı olarak, hastanelerde, özel sektörde, özel eğitim kurumlarında, işitme engelliler okullarında, üniversitelerde ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeterliliğini kazanmasını sağlayacak şekilde Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve H.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' nin tezli yüksek lisans programı için gerekli gördüğü krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ?Ders Bilgi Paketi? Değerlendirme Sistemi'inde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen, toplam yerel ve AKTS kredisini almış olması, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması, genel not ortalamasını karşılaması ve tez savunma sınavından geçmiş olması ve takiben Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen bilgi ve belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU