SPOR ve EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Spor ve Egzersiz Psikoloji Anabilim Dalı 2019 yılında kurulmuştur ve 2 yıllık örgün yüksek lisans eğitimi vermektedir. Spor ve Egzersiz Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nın eğitim dili Türkçedir.

Disiplinler arası (Multidisipliner) Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'nın temel hedefi ülkemiz için nitelikli spor ve egzersiz psikoloji yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji ya da spor bilimleri mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar. Yüksek lisans programımız "Spor ve Egzersiz Psikolojisi" başlığı altında açılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Psikoloji ya da spor bilimleri Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.75 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Programa kabul edilecek adayların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler aşağıda belirlenmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri

Minimum

Ağırlığı %

ALES (puanı ve puan türü)

65 EA

%50

Akademik Ortalama

2.75

%20

Yabancı dil (Puanı ve Sınav Adı) ***

60 YDS

%0

Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat

60

%30

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Psikoloji lisans mezunu adaylar ya da spor bilimi mezunu adaylar ilgili yüksek lisans programını kazandıkları takdirde programın gereği olan dersleri alacak şekilde ve en fazla bir yıl olmak üzere bilimsel hazırlığa tabi tutulurlar. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans derecesini elde etmek için gerekli koşullar "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'na, lisans eğitimini Spor Bilimleri Fakültelerinin Bölümlerinde, Spor ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerinde ya da Psikoloji Bölümlerinde tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış kişiler arasından Üniversite Senatosu'nun belirlediği şartları taşıyanlar aday olarak başvurabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; ana dilini etkin olarak kullanan, çağdaş spor ve egzersiz psikolojisi yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen spor ve egzersiz psikolojisi yüksek lisans mezunu yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Federasyonları gibi devlet kurum ve kuruluşları ile spor kulüplerinde uzman, egzersiz liderliği, araştırmacı ve yönetici; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda yer alan 19 dersin 5?i zorunlu 14'ü seçmeli derstir (Bunların içinde 6 seçmeli dersi almak). Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'nda % 50 oranında zorunlu, %50 oranında seçmeli ders bulunmaktadır. Yıllık açılan dersler öğrenci tarafından güz döneminde alınabileceği gibi bahar döneminde de alınabilecek derslerdir. Dönemlik açılan dersler ise sadece açıldıkları dönemde alınabilir. Programın her iki alandan gelen öğrenciler bir yıl süre ile bilimsel hazırlık programına katılırlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bilgiler "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yer almaktadır. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'ndan mezuniyet için gerekli koşullar "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeligi" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf Web adresinden ulaşılabilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Koruç

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: zkoruc@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 68907/129

+90 312 297 9891

Fax: +90 312 299 2167

Adres: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 06800

Web Adresi: http://www.sporbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.html