KLİNİK BESLENME(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Tıp Fakültesi kurulduğu günden itibaren sadece iyi hekimlik uygulamalarıyla değil, yetiştirdiği nitelikli elemanlar aracılığıyla da Türkiye Tıbbının öncü ve lider kurumlarından olmuştur. Klinik nütrisyon temel olarak hastalık durumunda, hastaların doğal ve yapay beslenmesi ile ilgilenen interdisipliner bir alandır. Yapay beslenme, besin ögelerinin ağızdan alınmadan doğrudan gastrointestinal sisteme (enteral nütrisyon) ya da sistemik kan dolaşımına (parenteral nütrisyon) verilmesidir. Tıbbin genel cerrahi, gastroenteroloji, anestezi ve reanimasyon, geriatri, onkoloji, yoğun bakım, nöroloji, kulak-burun-boğaz, pediatri gibi birçok dalını ilgilendirmesine karşın, ülkemizde yapılandırılmış bir klinik nütrisyon eğitimi yoktur.

Yetersiz beslenme (malnütrisyon) çok önemli sağlık sorunudur. Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği'nin 2009 yılında Türkiye genelinde yaptıkları, 19 şehirde 34 hastane ve 29 139 hastayı içeren çalışmalarında, hastaneye yatış anında tüm hastaların %15'inin malnütrisyonlu olduğu bulunmuştur (Clinical Nutrition 2009:28;533-7). Yine bu çalışmada en yüksek malnütrisyon oranları yoğun bakım, kanser ve geriatri hastalarında bulunmuştur. İlginç ve üzücü olarak malnütrisyon oranı yüksek olmasına karşın, ancak malnütrisyonlu hastaların %51.8'ine beslenmeye yönelik bir tedavi yapılmıştır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de klinik nütrisyon konusunda eğitim almış ve farkındalık kazanmış sağlık personelinin olmamasıdır.

Hekimler, kendi kişisel gayretleri ile kazandıkları bilgi ve deneyimle bu alanda çalışmaktadırlar. Bunun sonucu olarak üniversite ve eğitim hastaneleri dahil birçok merkezde hastalar hakkettikleri düzeyde klinik beslenme tedavisi alamamaktadırlar.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öncü kimliğinin bir sonucu olarak, bu eksikliği gidermek hem kurumumuzun hem de ülkemizin gelecekteki vasıflı, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu programı açılmasına karar verilmiştir. Bu programın ileride diğer Üniversitelerimize de örnek olması halinde Ülkemizin önemli bir sorununun çözümüne değerli bir katkı sunulmuş olacaktır.

Programın dili Türkçedir. Öğrenciler mezun olmak için toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersini tamamlamış olmalıdır. Eğitim programı teorik derslerin yanı sıra hasta değerlendirme/izleme gibi klinik beceriler, klinik nütrisyon için erişim yolu sağlanması gibi pratik uygulamalar ve hasta tedavisine aktif katılımı da içermektedir. Programda belirtilen temel ve mesleki derslerle ilgili seçmeli dersler, fakültemiz ilgili uzman öğretim üyeleri dışında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan ilgili bölümler tarafından verilecektir. Uygulamalı dersler HÜTF Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji Anabilim Dalları klinik, poliklinik ve ameliyathanelerinde yürütülecektir.Klinik Nütrisyon tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin malnütrisyonlu ya da malnütrisyon riski altındaki hastaların tanınması, uygun nütrisyon tedavisinin yapılması ve izlenmesi konusunda yetkinlik kazanması; uygulama yanında araştırma ve bilimsel üretime yönelik yetenek ve istekliliğin geliştirilmesi; ülkemizin bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir katkı sağlanmasıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Klinik Beslenme tezsiz yüksek lisans programına kabul edilmek için Tıp Fakültesini bitirmiş olmak.

 (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az % 40?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde Erciyes Üniversitesi'nde benzeri bir program mevcuttur. Yurtdışındaki başka bir merkezde eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için tezsiz yüksek lisans öğrenci kontenjanın olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden C1 başarı notlarını almış olması gerekir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Klinik Beslenme tezsiz yüksek lisans programı Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Klinik Beslenme tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin malnütrisyonlu ya da malnütrisyon riski altındaki hastaların tanınması, uygun nütrisyon tedavisinin yapılması ve izlenmesi konusunda yetkinlik kazanması; uygulama yanında araştırma ve bilimsel üretime yönelik yetenek ve istekliliğin geliştirilmesi; ülkemizin bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir katkı sağlanmasıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan Hekimler, Eğitim Hastanelerinde Klinik Nütrisyon Ekiplerinde uygulayıcı ve eğitici olarak görevlendirilerek Klinik Nütrisyon eğitimine, devlet ve özel hastanelerde Klinik Nütrisyon uzmanı olarak görev almak suretiyle hastaların bilimsel ilkeler ışığında daha etkin ve doğru tedavisine katkıda bulunabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler (nütrisyonel değerlendirme, besin gereksinimlerinin hesaplanması, erişim yolları sağlanması, hasta izlemi, vb) ve dönem projesinden (1 adet bilmsel makale yazımı ve yayınlanmak üzere hakemli bir dergiye yollanması) oluşmaktadır. Derslerin %60'ı zorunlu, %40'ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan için ve alan dışı derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Anestezioloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Nöroloji Anabilim Dallarında yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde açılabilmektedir. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı derslerde öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesi hedeflenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 30 krediden az olmamak şartıyla toplam 60 AKTS ders ve dönem projesini tamamlaması, bu toplam kredinin en az %40 ?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün ders, uygulama ve dönem projesi çalışmasını HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş en az on ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır.Öğrenci, Donem Projesi dersinin alıdığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler Klinik Nütrisyon uzmanı unvanı alarak mezun olabilirler.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Kaya YORGANCI