AŞI ÇALIŞMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Aşılamanın sağlık ve ekonomik değeri göz önüne alındığında, aşı güvenliliği, kalitesi veya etkililiği ile ilgili kamuoyunun tedirginlikleri ortadan kaldırılamamaktadır. Buna ek olarak, internet ve diğer medya aracılığıyla kamuoyuna yanlış bilgilerin yayılması, bağışıklama programlarına zarar verme potansiyeline sahiptir. Aşılara halkın güvenini arttıracak unsurlar; kanıta dayalı karar verme prosedürleri ve önerileri, ruhsatlandırma ve aşı güvenliliğinin izlenmesine yönelik kontrol süreçlerini, aşıların etkinliğini, hastalık sürveyansını ve yüksek kaliteli eğitim programlarını gerektirmektedir. Halen, aşılar, aşı uzmanları (vaksinolog) tarafından tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Aşı politikaları da aşı uzmanları tarafından geliştirilmektedir. Aşı çalışmaları, aşı geliştirme, eğitim, kullanım, politikalar ve güvenlilik konularını içeren çokdisiplinli bir bilim dalıdır. Böylece, temel bilimler, tıp bilimleri, fen bilimleri, halk sağlığı ve sosyal bilimlerden gerekli bilgileri birleştirir. Aşı uzmanları tipik olarak bu alanların birçoğunda özel bir uzmanlığa sahiptir ve aşıların geliştirilmesi, onay öncesi değerlendirmeleri, kamu politikasının işleyişine ve onay sonrası aşı etkisinin ve güvenliliğinin ölçümüne katkıda bulunacak bilgileri kullanarak çalışmalarını yaparlar. Aşı uzmanlarının eğitimi sırasında, iki kritik özellik vardır: Birincisi adayların, aşıların çok disiplinli yönlerini kapsamlı bir şekilde öğrenmeleri; ikincisi temel ve klinik bilimlerdeki akademik hazırlıklardır. Yaşlanan nüfus ve toplumlarda, yeterli düzeyde aşı bilimi uzmanının varlığı önemli bir toplum sağlığı ihtiyacıdır. Aşı hedeflerinin sayısının artması, kalite ve sağlık hizmeti sonuçları arttırılırken, sağlık hizmeti harcamalarının azaltılması ihtiyacı; iyi eğitilmiş ve teknolojik olarak donanımlı aşı uzmanlarından oluşan bir kadro yetiştirilmesini gerektirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İsviçre, Fransa, Güney Kore gibi bazı gelişmiş ülkelerde aşı çalışmalarında lisansüstü akademik programlar bulunmaktadır. Aşı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, aşı ile önlenebilir hastalıklar, bağışıklamanın etkisi, aşı güvenliği, aşı geliştirme, aşı politikası belirleme ve aşılama programlarındaki, akademik ve yasal otorite gibi çeşitli paydaşların rolleri konularında, ülkenin ihtiyaçlarına odaklanarak, eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program, en az dört yıllık örgün lisans derecesine sahip olan bölümlerden mezun olanları kabul eder. ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nce belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunca onaylanan ALES ve Yabancı dil taban puanına sahip olmak, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün başvuru kriterlerini karşılayan ve Aşı Enstitüsü öğretim elemanlarından oluşan jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar programa kabul edilirler.

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES veYabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Aşı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programı 2 akademik yıllık (4 yarıyıl) bir programdır.  İlk iki yarıyılda öğrencilerin en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kazanmaları (ulusal kredisiz seminer dersi dahil ) gerekmektedir.  İkinci yarıyılın sonunda, bu kriterleri en az 2.75 (B3) ortalama akademik başarı ile tamamlayan öğrenciler tez önerisini sunabilirler. Tez çalışmasının tamamlanmasından sonra, aday tezini jüri önünde savunur ve tez savunmasının bilgi, yorum ve sentez bölümlerinde başarılı olması durumunda Yüksek Lisans Programını tamamlar. Tez döneminde (iki yarıyıl), öğrenci 60 AKTS kazanır. Toplam en az 120 AKTS ile mezuniyet hakkı kazanır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve aldığı derslerin her birinden en az 2.75 (B3) almış olması gerekir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından yatay geçişi uygun bulunan öğrencilerin kabulü ve intibakları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve hükümleri uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, aşı ve aşı geliştirmede kapasite geliştirmektir. Elde edilecek hedefler:

· Aşı ile önlenebilir hastalıklara global epidemiyolojik bakış açısı hakkında bilgi sahibi olmak

· Dünyadaki bağışıklama ve halk sağlığı hakkında genel bir bakış elde etmek ve araştırmadan pazara kadar olan ilaç geliştirme süreçlerinin genel prensiplerini anlamak.

· İmmünolojinin temel kavramlarını ve aşılara karşı bağışıklık yanıtını kavramak

· Teknik işlemlerin kavramlarını, yöntemlerini ve zorluklarını ile aşı üretiminin kalitesini anlamak

· Farmakovijilansın mantığını, uygulamasını ve mevcut bakış açısını anlamak.

· Klinik araştırmaların yürütülmesi ve aşıların klinik denemelerinin planlanması ve yürütülmesi için operasyonel gerekliliklerini ve kalitesini sağlamayı anlamak.

· Ulusal ve uluslararası düzenleyici kuralları anlamak ve aşılar için ruhsat alınması ve lisansların devam ettirilmesini için gereklilikleri anlar.

· Sağlık ekonomisi ve farmakoekonomide ileri niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanarak sorunlara çözüm üretme çalışması yapar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Aşı bilimi programlarından mezun olan öğrenciler, hem ilgili özel sektörde hem de kamu sektöründe ve araştırma tesislerinde ya da biyolojik ürünler üretmek için kurulmuş laboratuvarlarda yer bulabilirler. Sağlık bilimleri alanında çeşitli ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezlerde eğitim, değerlendirme ve araştırma uzmanları olarak istihdam edilebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki dersler yarıyıl temellidir. Programın ilk yılı ağırlıklı olarak derse dayalı olup, son yılı tezi kapsayan pratik faaliyetleri içerir. Programdan mezun olabilmek için en az 21 kredi ve 120 AKTS toplanmalıdır. 1 AKTS 30 saatlik öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

Dört yıllık tüm bölümlerden mezun kişiler programa alınabileceği için oluşturulacak bir jüri değerlendirmesinden sonra yeni başlayacak öğrencilerin temel bilgilerini standardize edecek bilimsel hazırlık programına gereksinim vardır. Bilimsel hazırlık programına alınacak öğrencilerin kimler olacağı jüri tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin bilimsel hazırlık programında en az B3 alıp başarılı olmalarından sonra tezli yüksek lisans eğitim programına başlamaları mümkündür. 26 Kasım 2016 gün ve 29900 sayılı Resmî Gazete?de yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 24 ? (1)?e göre Bilimsel hazırlık programı Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamak için gerekli süreye dahil değildir.

Yüksek Lisans eğitimine başlanan ilk yıl, aşı ile ilgili gelecek dönemdeki çalışmalara temel olacak teorik dersleri tamamlamak üzere düzenlenmiştir. Dersler laboratuvar uygulamaları ile güçlendirilmiştir. Dersler öğrencileri bir yıl sonra verecekleri tezi planlamak için hazırlar. İlk iki yarıyılda, derslerin% 60'ı seçmelidir. Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi alanlarını karşılamak için her iki yarıyılda da yer almaktadır. Öğrenciler, danışman onayından sonra üniversitenin diğer programlarından veya diğer üniversitelerden ders seçebilirler.

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili bölümlerde sorumlu danışman tarafından açıklanmaktadır. Sınavlar, notlandırma sistemi ve geçme/kalma konuları ilgili yönetmeliklerce açıklanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri (toplamda minimum 120 AKTS) ilk yılda başarı ile tamamlayan öğrenciler ikinci yıl yüksek lisans tezini hazırlamalıdır. Yüksek lisans tezi ikinci yılın sonunda yüksek lisans tez jürisinin önünde sunulur ve savunulur. Bu savunmayı başarı ile tamamlayan öğrenciler yüksek lisans unvanı alarak mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Songül YALÇIN 

E-posta: siyalcın@hacettepe.edu.tr 

Tel: +90 312 305 11 33