TÜRK İŞARET DİLİ ÇALIŞMALARI ve UYGULAMALARI İ.Ö.TEZSİZ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları Anabilim Dalı, ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim aracı olan Türk İşaret Dili üzerine yapılacak araştırmaların geliştirilmesi; konuya ilgi duyan Türkologların, dilbilimcilerin, çevirmenlerin, dil eğitmenlerinin ve iletişim bilimcilerin bu alana yönlendirilerek yeni araştırma alanlarının ve konularının gündeme getirilmesi; iş yaşamında yeni uygulama alanlarının açılmasına olanak sağlayacak bir biçimde Türk İşaret Dili kullanıcılarının eğitilmesi amaçlarıyla planlanmaktadır.

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes başvurabilir. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre kabul edilir. Program Türkçe yürütülmektedir. Programa kabul edilecek öğrenci kontenjanları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı: ALES Puanı: %20 Yabancı Dil Puanı: %20 Lisans Notu: %20 Mülakat: %40

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile 3 zorunlu (her biri 6 AKTS) ve 7 isteğe bağlı seçmeli (her biri 8 AKTS) olmak üzere 10 dersten az olmamak koşuluyla en az toplam 74 kredilik (AKTS) ders yükünü, buna ek olarak 16 AKTS kredilik Dönem Projesi dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Lisans derslerinden seçilebilir.

Programa kabul edilen adaylar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim– Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans yönetmeliği hükümlerine tabidir. 90 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile ders (74 AKTS kredisi) ve bitirme projesi yükümlülüklerini (16 AKTS kredisi) tamamlamaları halinde öğrencilere “Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

HÜ Sağlık İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda önceki öğrenmelerin tanınması Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi veya başka bir yükseköğretim kurumunun kayıt olunmuş başka bir lisansüstü programdan ders eşdeğerliği sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir (bkz, http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları Anabilim Dalı, ülkemizdeki işitme engellilerin iletişim aracı olan Türk İşaret Dili üzerine yapılacak araştırmaların geliştirilmesi; konuya ilgi duyan Türkologların, dilbilimcilerin, çevirmenlerin bu alana yönlendirilerek yeni araştırma alanlarının ve konularının gündeme getirilmesi; iş yaşamında yeni uygulama alanlarının açılmasına olanak sağlayacak bir biçimde Türk İşaret Dili kullanıcılarının eğitilmesi amaçlarıyla planlanmaktadır.

Açılması planlanan bu programın temel hedefi, birkaç madde halinde şu şekilde özetlenebilir.

  1. Türk İşaret Dili alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel gelişimine ve Türk İşaret Dili çalışmalarında işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
  2. Türk İşaret Dili alanında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,
  3. Türk İşaret Dili konusunda projeler üretmek,
  4. Türk İşaret Dili bağlamında çeşitli mesleki alanlarda çalışan (öğretmen, çevirmen, sağlık personeli, vb.) bireylere destek sağlamak,
  5. Ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlayarak, İşitme engelliliği ve işaret dilleri konularında farkındalık kazandırmak,
  6. İşaret dilleri ve Türk İşaret Dili alanında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.),
  7. Türk İşaret Dili'nin farklı alanlarında üniversitemizde araştırma işbirliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrenciler, eğitim, sağlık, hukuk, bankacılık gibi çeşitli kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında Türk İşaret Dili Eğitmeni, Türk İşaret Dili Çevirmeni olarak görev yapabilecekleri gibi Sağır Kültürü ve İşaret Dili araştırmalarında araştırmacı olarak görev alabileceklerdir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrenciler, zorunlu statüsündeki TİD İletişim Becerileri 1, İşaret Dili Araştırmalarında Yöntem ve Etik, Seminer dersleri ile TİD Çalışmaları ve Uygulamalarında Dönem Projesi dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Bunların dışındaki dersler seçmelidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

  • Tezsiz Yüksek Lisans için 90 AKTS (30 Yerel Kredi) tamamlamakla,
  • H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 31 ile belirlenen 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,
  • Bir dönem projesi hazırlamakla yükümlüdür.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın