KİMYA EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ve ÇEVRE EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin gelecekte toplumun üretken üyeleri olarak sahip olmaları gereken özelliklerde değişikliğe sebep olmuştur. Bu bağlamda 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan ve yeni yüzyılın mezunlarının sahip olması beklenilen yeterlilik ve beceriler ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin kazanması beklenilen bu yeterlik ve beceriler şunlardır; anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematik yeterliği, bilim ve teknoloji yeterliği, dijital yeterlik, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilik algısı, sosyal ve kamusal yeterlikler, kültürel farkındalık ve ifade. Ayrıca ülkemizde bu doğrultuda yenilenen öğretim programlarında okuryazarlık (sağlık okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı vb.) ve sosyo kültürel farkındalık gibi kişisel, kişilerarası ve bilişsel becerilere yer verilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan? 2023 Eğitim Vizyonunda öğrencilerin, çevrelerinde gördükleri sorunlara erken yaşlardan itibaren yenilikçi çözümler geliştirme farkındalığı ve bu çözümleri Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Güzel Sanatlar gibi farklı disiplinlerle harmanlayarak üretme becerisi kazanması, bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda üretim sorunlara çözüm geliştirme? Ve hayallerini hayata geçirme aracı olarak kullanmaları, sınıf içinde öğretmenlerin sorgulamaya, tasarımsal düşünmeye, kavramsal öğrenmeye yönelik, bireysel yahut grup çalışmasına uygun ortamlar oluşturarak dijital içerikleri bir araç olarak kullanmaları hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda teknolojik materyalleri etkin olarak kullanabilen ve geliştirebilen lider öğretmenlerin yetiştirilmesi teşvik edilmektedir. 

21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan yeterlilik ve becerilerden biri olan ve yeni öğretim programlarında vurgulanan çevre okuryazarlığı çevre eğitiminin hedeflerinden biridir. Özellikle çevre sorunlarını tanıma, bu sorunlarla mücadele etme ve bu sorunları minimum düzeye indirmek için çevre eğitimi zorunlu hale gelmiştir. Açılması önerilen Kimya Eğitiminde Teknoloji ve Çevre Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; kimya eğitiminde, teknoloji ve çevre eğitimi alanı ile ilgili bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorumlayabilme, teknoloji destekli materyaller geliştirip bunları derslerinde etkin şekilde kullanabilme, çevre konularında farkındalığa sahip olup bu konularla ilgili çözüm önerileri sunabilme, kimya eğitiminde, teknoloji ve çevre eğitimi alanı ile ilgili bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme becerileri kazandırmaktır. 

Program özellikle yenilenen öğretim programlarında ve 2023 Eğitim Vizyonunda vurgulanan yeterlik ve becerileri kapsaması bakımından önemlidir. Programa katılan bireyler üç alanın tek bir program altında harmanlanmasıyla kimya eğitimi alanına ek olarak teknoloji ve çevre eğitimi ile ilgili dersleri de alma şansına sahip olacaktır. Programın Uzaktan Eğitim olarak yürütülmesi de Ankara ili dışında yaşayan kişiler için zaman ve mekân problemine çözüm olacaktır. Ayrıca Türkiye?deki lisansüstü programlar incelendiğinde, kimya eğitimi tezsiz ve uzaktan eğitim programlarının olmaması programın önemini artırmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Programa, Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği programlarından mezun olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program en az 30 krediden ve 90 AKTS?den az olmamak kaydıyla en az on ders ile Do?nem Projesi dersinden olus?maktadır. O?g?renci, Do?nem Projesi dersinin alındıg?ı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Do?nem projesi dersi son yarıyılda alınır. O?g?rencinin programdan mezun olabilmesi ic?in do?nem projesi dersinden bas?arılı olması ve akademik ortalamasının 4 u?zerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Açılması önerilen Kimya Eğitiminde Teknoloji ve Çevre Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; kimya, teknoloji ve çevre eğitimi alanı ile ilgili bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorumlayabilme, teknoloji destekli materyaller geliştirip bunları derslerinde etkin şekilde kullanabilme, çevre konularında farkındalığa sahip olup bu konularla ilgili çözüm önerileri sunabilme, kimya eğitimi, teknoloji ve çevre eğitimi alanı ile ilgili bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme becerileri kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kimya Eğitiminde Teknoloji ve Çevre Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren işyerlerinde bilim uzmanı unvanı ile görev alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 10 dersten oluşan program 1 zorunlu, 9 seçmeli dersten oluşmaktadır. En az 90 AKTS (30 yerel kredilik 10 ders ve 1 proje) tamamlanmak zorundadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kimya Eğitiminde Teknoloji ve Çevre Eğitimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

  • 90 AKTS'yi karşılayan ders almak.
  • En az 2,5 ağırlıklı not elde etmek veya üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen not ortalamasını tutturmak,
  • Yüksek Lisans bitirme projesi raporu yazmak. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Özge Özyalçın Oskay