KİMYA EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Öğretmenliği Doktora Programının amacı; kimya eğitimi alanında bilimsel konularda ulusal ve uluslararası güncel kaynakları takip eden, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneği ile kimya eğitiminde yaşanan sorunlara çözüm önerileri bulabilen, tüm dünyada geçerli çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bilim doktorları yetiştirmektir.

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde, 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminde ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık" dersinden oluşur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön


Programa tercihen Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü Ana Bilim Dalı lisans mezunları ve Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği mezunları kabul edilecektir.

Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programa katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası alanyazını rahatlıkla izleyebilecek ve kavrayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuruda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümler uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ” dersinden oluşur. Öğrenciler, programda yer alan zorunlu seminer derslerinden yalnızca birini, anabilim dalı başkanının ve danışmanın görüşü ile almak zorundadırlar. Zorunlu seminer dersi dışında tüm dersler seçmeli olup öğrenciler alanlarına göre ilgileri doğrultusunda danışmanın görüşünü alarak yönetmeliğin (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) izin verdiği oranda dersi üniversite içinden ve üniversite dışından alabilirler.

Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri için bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Programa giriş sınavını başaran öğrencilerin alacakları dersler bilim kurulundan çıkan karara göre belirlenecektir.Dersleri başarı ile tamamlayan ve akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenciler danışman gözetiminde bir tez hazırlar. Tez savunma sınavı ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda H.Ü. Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uyulur (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz. (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön


Kimya Öğretmenliği Doktora Programı'nın amacı; kimya eğitimi alanında bilimsel konularda ulusal ve uluslararası güncel konular takip edebilen, araştırma, sorgulama eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneği ile kimya eğitiminde yaşanan sorunlara çözümler bulabilen, tüm dünyada geçerli çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bilim doktorları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilmektedir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön


Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık" derslerinden oluşmaktadır. Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fakütesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri için bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Programa giriş sınavını başaran öğrencilerin alacakları dersler bilim kurulundan çıkan karara göre belirlenecektir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi, Lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibidir (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) belirtildiği gibidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kimya Öğretmenliği Bilim Dalı doktora programındaki öğrenim sürecinde 120 AKTS kredisini ders döneminde, 120 AKTS kredisini de tez döneminde tamamlayan ve alanında hazırladığı tez çalışmasını, belirlenmiş bir jüri karşısında başarıyla savunan öğrencilere Doktora diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Emine Erdem 

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

06800, Betyepe, Ankara, Türkiye

e-mail: erdeme@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 297 8601

Fax: 0 312 297 8600

http://www.kimegi.hacettepe.edu.tr