ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Özel Yetenekliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan iki yıllık (4 yarıyıl) tezli bir programdır. Program özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip bilim uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program bünyesinde yetişecek bilim uzmanları alandaki nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamanın yanı sıra özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Özel Eğitim Bölümü tarafından yürütülen programı tamamlayan bilim uzmanları alanda öncülük edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa aşağıdaki şartları taşıyan adaylar başvurabilir:

-Eğitim fakültelerinin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak.

-Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek.

-4 üzerinden 2.80 ya da daha fazla mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

-YDS ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan sınavlardan 55 ya da üzerinde puan almış olmak.

-ALES ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan eşdeğer sınavlardan eşit ağırlık puan türünde 55 ya da üzeri puan almış olmak.

-Yapılacak Giriş Sınavı?ndan başarılı olmak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans Programı öğrencileri seminer dahil en az toplam 60 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar.Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özel Yetenekliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı?nın temel amacı, özel yetenekliler eğitimi alanındaki uzman ihtiyacını karşılamaktır. Bu yolla, özel yetenekliler eğitimi alanındaki bilgi birikimini artırmak, alanda üniversitelere bilim insanı yetiştirilmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların nitelikli uzman öğretmen ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Özel Yetenekliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları, ?Bilim Uzmanı? unvanı ile mezun olmaktadırlar.  Programı tamamlayanlar üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında, özel okullarda, devlet okullarında, özel eğitim merkezlerinde ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde bilim uzmanı unvanı ile yer alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Özel Yetenekliler Eğitimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden bir programdır. Programa devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Bilim Dalımızdan hem de farklı bilim dallarından seçmeli dersler alabilecektir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Değerlendirme Sistemi? tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için, bilim dalı tarafından önerilen ÖYE kodlu derslerden seminer dâhil en az 60 AKTS kredilik ders almaları ve tezi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.htmlhttp://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/YOK_LU-Yonetmelik_20.04.2016-29690.pdf 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü

Beytepe / Ankara / Türkiye

Tel:     +090 (312) 297 63 15

Fax:    +090 (312) 780 63 14

E-Posta: baloglu@hacettepe.edu.tr