BİLGİ YÖNETİMİ(İ.Ö./TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı ve bilginin birey, toplum ve kurumlar üzerindeki etkileri konularında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olan başvuru koşullarını yerine getiren her üniversite mezunu başvuru yapabilir, ancak başvuru yapmış olan adayların daha önceden almış oldukları transkriptleri ilgili anabilim dalı başkanlığınca incelenerek adaylardan belirtilen önkoşul derslerinin bazılarını ya da hepsini almaları istenebilir. Programa başvuru yapan adaylardan istenebilecek önkoşul dersleri aşağıda belirtilmiştir. Bu önkoşul dersleri programa bilimsel hazırlık dersleri kapsamındadır, kredileri mezuniyet kredisine dâhil edilmez.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

1. BAR 501 Bilgi Araştırmalarına Giriş

2. BBS 514 Yapısal Programlama

3. BBS 516 Veri Yapıları ve Algoritmalar

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans normal süresi 1,5 yıldır (3 yarıyıldır). Bu süreyi aşan öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programı esasları uygulanır. Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir Dönem Projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı toplam AKTS miktarı yarıyıllara bölünmüş olarak aşağıdaki Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Yarıyıllara Ait Toplam AKTS Miktarları

1. Yarıyıl...........2. Yarıyıl...............................3. Yarıyıl
.......DERS DÖNEMİ...............ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI(Dönem Projesi)
30 AKTS.........30 AKTS...............................30 AKTS

Dönem Projesi (Araştırma Çalışması) dersi 30 AKTS kredi olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Programa kabul sırasında bilimsel hazırlık dersleri alması gerektiği belirlenen öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü tarafından açılan Bilimsel Hazırlık Dersleri'ni başarıyla tamamladıktan sonra programa başlayabilirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programının amacı, dört yıllık lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri tasarımı konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmelerini ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları bilgi yönetimi alanında faaliyet gösteren birçok kamu ya da özel sektör kurumunda çalışabilirler. Mezunlarımızın belli başlı çalışma alanları arasında farklı türlerdeki kütüphaneler, arşivler ve dokümantasyon merkezleri yer almaktadır. Ayrıca, mezunlarımız çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetimi ile ilgili işlerde, dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan kuruluşlarda, yazılım şirketlerinde, haber ajanslarında, çeşitli şirketlerin bilgi işlem ve araştırma-geliştirme birimlerinde de çalışma olanağı bulabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program kapsamında verilen tüm derslerin süresi bir dönemdir ve derslerde önkoşul kısıtı bulunmamaktadır.

Öğrenciler ilk iki dönemde ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik en az 10 seçmeli ders alırlar. Her bir dersin AKTS kredisi 6'dır. Üçüncü dönemlerinde, öğrencilerin bir Dönem Projesi yapmaları beklenmektedir ve bu dönem projesi 30 AKTS kredisidir. Öğrenciler, Öğretim Programı'nda belirtilen derslerden almak suretiyle en az 90 AKTS kredisi başarıyla tamamladıktan sonra mezun olmaya hak kazanırlar.

Öğrenciler belli bir sayıyı aşmamak kaydıyla anabilim dalı başkanının onayı ile başka bir programdan seçmeli ders alabilirler. Alınacak seçmeli derslerin (Bilimsel Hazırlık dersleri ve Dönem Projesi hariç) en az üç tanesi Bilgi Yönetimi alanından (BAR kodlu) olmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Özgür Külcü

Tel : +90 (312) 2978200 / 116

e-posta : kulcu@hacettepe.edu.tr