İLAÇTA AR-GE PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Program kapsamında öğrencilere İlaç Ar-Ge uygulamalarını içeren bir eğitim verilecektir. İlaçta Ar-Ge tezsiz yüksek lisans programı ile ilaç endüstrisinin değişik alanlarına daha ileri bilgilerle donatılmış üst kalitede kişilerin yetiştirilmesinin sağlanması ve ilaç endüstrisine yetişmiş personelle önemli katkılarda bulunulması hedeflenmiştir. Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Farmakoloji ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dallarında bu alanda bilgi birikimi yüksek öğretim üyeleri tarafından zorunlu ve seçmeli derslerin verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu program ile Türkiye'de ilaç endüstrisinin büyük bir çoğunluğunu temsil eden ve Üniversitemiz ile stratejik ortaklık anlaşması bulunan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) kapsamındaki ilaç firmalardan alanında uzman kişilerden de destek alınacak, dersler kapsamındaki bazı uygulamaların ilaç firmalarının Ar-Ge merkezlerinde yapılmasına imkan sağlanacaktır. Buna ilaveten yüksek lisans programının üçüncü döneminde yer alan bitirme projelerinin ilaç endüstrisi ile birlikte “pratik uygulamalara” yönelik yapılması planlanmaktadır. Programı tamamlamak için 60 AKTS'lik zorunlu seçmeli derslerin ve 30 AKTS'lik dönem projesi kısmının tamamlanması gerekir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu yada dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin kimya, biyoloji ve kimya mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Toplam ders kredilerinin en az %25?inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin ve dönem projesinin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir. (http://www.saglikbilimleri. hacettepe.edu.tr/ yonetmelik.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde, programa kaydolmadan önceki yıllarda yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 22'de tanımlanmış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İlaç Endüstrisi, ar-ge, üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik, klinik araştırmalar, satış-pazarlama, tanıtım, iş geliştirme, kurumsal ilişkiler, sağlık mevzuatı gibi birbirinden içerik olarak farklı ama görev tanımı olarak bir eczacıya uygun olan alanlardan oluşmaktadır. Düşünülen bu yüksek lisans programıyla yeni mezun olan eczacının, mesleği sadece eczane eczacılığı olarak görmeyip, ilaç endüstrisine hazırlıklı olarak adım atmasına zemin oluşturulacaktır. Böylece İlaçta Ar-Ge tezsiz yüksek lisans programı ile eczacılık lisans eğitimi ile başlayan çok yönlü eczacılık eğitimi güçlenecek ve eczacılarımızın kariyerlerini çizme ve yeteneklerini kullanma konusunda onlara önemli bir avantaj sağlanacaktır. Ayrıca ilaç endüstrisinin değişik alanlarına daha ileri bilgilerle donatılmış üst kalitede personelle önemli katkılarda bulunulacaktır.

Sağlık hizmetlerinde son derece önemli bir işleve sahip olan eczacılık mesleği diğer mesleklere oranla çok daha çeşitli iş fırsatlarına sahiptir. Önerilen bu program ile eczacıların göreceli olarak daha az oranlarda yer aldığı ilaç endüstrisinde ilaç molekülünün tasarımından, geliştirilmesinden, pazarlama ve sonraki pazar kontrolüne kadar gereken eczacılık hizmetlerinin tümünde güncel bilgi ve yetkin beceri ile donatılmış eczacıların yetiştirilmesi ve mesleki pratiklerine katkı sağlanması ve ilaç endüstrisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca ilaç endüstrisinde ağırlıklı olarak görev alan kimya lisans, biyoloji lisans ve kimya mühendisliği bölümü mezunlarından yeni başlayacak olanlar ile halihazırda ilaç endüstrisinin bir alanında çalışanlar için de eczacılık ve ilaç nosyonu ile endüstrinin bütün kısımları düşünülerek hazırlanan böyle bir programdan mezun olmak çok faydalı olacaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın mezunları ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma–geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi (2 yarıyıl) ve dönem projesi dönemi (1 yarıyıl) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Ders dönemi boyunca adayın 30 AKTS?lik zorunlu ve 30 AKTS?lik seçmeli ders olmak üzere 60 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. Öğrenciler program içindeki seçmeli derslerden ya da Sağlık/Fen Bilimleri Enstitüsü dahilindeki başka programlardan ders alabilirler. Seçmeli derslerin en az %35'i İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli derslerinden seçilmelidir. Dönem Projesi döneminde adaylar danışmanları nezaretinde belirlenen proje konusu üzerinde araştırma çalışması yaparlar. Dönem Projesi dönemi  bir yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu?nda belirlenen kurallara göre yazılır ve proje olarak sunulur. Projesini başarıyla savunan aday yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

İlaçta Ar-Ge tezsiz yüksek lisans programında sınavlar; ara sınavlar, genel sınavlar ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az C1 (65-69/100) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 60 AKTS kredisi karşılığını başarıyla tamamlaması gereklidir. Bu kredinin 60'ı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders döneminden, 30?u ise dönem projesi kısmından gelir. Öğrencinin İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans derecesini kazanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlaması, ve genel akademik ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gereklidir (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Erhan Palaska