SAĞLIK EKONOMİSİ ve FARMAKOEKONOMİ PROGRAMI(TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

“Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” tüm sağlık teknolojileri ile hizmetleri değerlendirmek ve maliyetlerindeki artışa cevap vermek için geliştirilmiş bir programdır. Program halk sağlığı, ekonomi, istatistik, sayısal karar verme teknikleri, klinik ve sonuç araştırmalarıyla ilgili öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir. Program ekonomik, sosyal ve yönetsel problemler üzerinde odaklaşmak üzere tasarlanmış olup, ekonomi ve sonuç araştırmaları konularıyla ilgili kişilere yardım etmek ve böylece katılımcıların konu ile kapsamlı şekilde bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Belge Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: %10

Yabancı Dil Puanı: %10

Akademik Ortalama: %30

Mülakat: %50

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/tr/menu/yonetmelikler-47

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/tr/menu/yonetmelikler-47

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program özellikle hastanelerde, klinik laboratuvarlarda, kamu ve özel sağlık merkezlerinde, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı ile ilgili kamu kurumlarında, özel sigorta şirketlerinde, ilaç firmaları, tıbbi cihaz firmaları ve dağıtımıyla ilgili şirketlerde sorumluluk almak için gerekli yetenekleri elde etmekle ilgili profesyonellerin eğitimini tamamlamak için tasarlanmıştır. Program aşağıdaki niteliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

  • Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi problemlerine yaratıcı çözümler üreten
  • Sağlık sistemi ile ilgili sorunlara çeşitli araştırma yöntem ve becerilerini uygulayan
  • Ekonomi, sağlık ekonomisi ve sağlık finansmanı disiplinlerini kapsamlı bir şekilde anlayan ve işletme ve kamu politikasına uygun çözümler geliştiren
  • Sağlık teknolojileri değerlendirmelerinde ekonomik değerlendirme tekniklerini uygumayı bilen
  • Çeşitli araştırma süreç ve tasarımlarını sağlık teknolojileri araştırmalarına uygulayabilen
  • Temel istatistik kavram ve ilkeleri ile çeşitli istatistiksel süreçleri sağlık teknolojileri değerlendirmesi araştırmalarına doğru uygulamayı bilen mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sağlık sisteminde yer alan her türlü kurum ve kuruluşta yönetici, planlamacı, karar verici veya politika belirleyici olarak görev yapabilecektir. Sadece sağlık sistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar değil ayrıca Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi bakanlık ve kuruluşların ilgili birimlerinde aktif olarak görev yapabilecek bilgi ile donatılacaklardır. Ayrıca özel Sektörde son yıllarda önem kazanan sağlık ekonomisi ve pazar erişim departmanlarında rahatlıkla görev alabileceklerdir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın 7 zorunlu ve 11 seçmeli dersi bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans, Doktora Eğitim?Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/tr/menu/yonetmelikler-47

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: caliskan@hacettepe.edu.tr