KLİNİK ECZACILIK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisindeki akademik yapılanmasına 1990'lı yıllarda başlamıştır ve 2013 yılında akademik faaliyetlerine ayrı bir anabilim dalı adı altında devam etmektedir. 2005- 2006 eğitim- öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi 5 yıllık programa geçilmiştir ve ‘Klinik Eczacılık / Farmasötik Bakım' dersi çekirdek müfredatta tüm fakülteler için zorunlu hale getirilmiştir. 2005 yılından itibaren lisans eğitiminin sürdürülmesi ile birlikte, bu alan yönelik ilginin ve talebin artması sonucu yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle, eczacıların klinik eczacılığın belirli alanlarında uzmanlaşmasının sağlanması ve klinik eczacılık alanında akademisyen yetiştirebilmek amacıyla Klinik Eczacılık Anabilim Dalı tarafından doktora programı oluşturulmuştur.

Programın eğitim dili Türkçe'dir. Öğrenciler mezun olmak için en az 21 yerel kredi/ 240 AKTS ders kredisi almalıdır. Eğitim programında teorik ve seçmeli derslerin yanı sıra yoğunluklu olarak uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile ilgili seçmeli dersler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan ilgili Anabilim Dalları /Bilim Dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler, çoğunluklu olarak hastanelerde eczane, yatan hasta servisleri ve polikliniklerde yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesinden (yüksek lisans derecesi ile) mezun olmak ve 5 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

(5 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu olanların) Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenen 1 yıl süreli `Bilimsel Hazırlık Programını' tamamlamaları  gerekmektedir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin en az 120 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile; 120 AKTS kredi miktarındaki tez çalışmasını da tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az %25?inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlayarak en az 2,75 genel akademik ortalamanın sağlanması ile birlikte tez yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra, tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında doktora, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 70 (B3) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Klinik Eczacılık doktora eğitim programının amacı, öğrencilerin yüksek lisans eğitimi süresince kazandıkları bilgi birikimini geliştirmesi; bu bilgiyi toplum yararını gözetecek şekilde, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda, eczacılık hizmetlerinde multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi ile hayata geçirmesini sağlamak; bağımsız bilimsel araştırma yapma, bilgi ve bulguları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını ve yeni bir bilgi üretmesini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan eczacılar, serbest eczanede, hastane eczanesinde veya hastanede yatan hasta servislerinde veya polikliniklerde, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, ilaç sanayi, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik zorunlu ve seçmeli dersler ile birlikte uygulamalı dersler ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Derslerin %60?ı zorunlu, %40?ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, hastane eczaneleri ile birlikte hastanede yatan hasta servisleri ve polikliniklerde yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde de açılabilmektedir. Sadece Klinik Eczacılık II ve Klinik Eczacılık Uygulamaları II Dersi için ön koşul bulunmaktadır. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye uzmanlaşmak istedikleri alan ile ilgili kapsamlı bilgileri sağlarken, uygulamalı dersler de öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesine yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, ara sınavlar, genel sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az B3 (100 üzerinden 70-74) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi %50'dir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan  mezun olmak için öğrencilerin toplam 21 Krediden az olmamak koşuluyla toplam 120 AKTS ders ve 120 AKTS tez çalışmasını içeren özel konular dersini tamamlaması,  bu toplam kredinin en az %25?inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları, tez yeterlilik sınavını ve tez çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,75 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Aygin EKİNCİOĞLU

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı

0312 305 2043

aygin@hacettepe.edu.tr