KLİNİK ECZACILIK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi içerisindeki akademik yapılanmasına 1990'lı yıllarda başlamıştır ve 2013 yılında akademik faaliyetlerine ayrı bir anabilim dalı adı altında devam etmektedir. 2005- 2006 eğitim- öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi 5 yıllık programa geçilmiştir ve ‘Klinik Eczacılık / Farmasötik Bakım' dersi çekirdek müfredatta tüm fakülteler için zorunlu hale getirilmiştir. 2005 yılından itibaren lisans eğitiminin sürdürülmesi ile birlikte, bu alan yönelik ilginin ve talebin artması sonucu yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı tarafından oluşturulan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile eczacıların sürekli mesleki eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve akademik çalışmalara ortam yaratabilmek amacıyla bu program oluşturulmuştur.

Programın eğitim dili Türkçe'dir. Öğrenciler mezun olmak için en az 24 yerel kredi / 120 AKTS ders kredisi almalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile ilgili seçmeli dersler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilgili anabilim dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler, serbest eczaneler ve hastane eczaneleri ile birlikte hastanelerde yatan hasta ve polikliniklerde yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacı olmak.  

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin en az 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile; 60 AKTS kredi miktarındaki tez çalışmasını da tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az %25?inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması ve tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Klinik Eczacılık lisansüstü eğitim programının amacı, öğrencilerin toplum yararını gözeterek, akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda, ilaçlar ve tedavisine yönelik olarak belirli bir bilgi birikimi edinmesine ve multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinmesine olanak sağlamak;  bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan eczacılar serbest eczanede, hastane eczanesinde veya hastanede yatan hasta servislerinde veya polikliniklerde, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Derslerin %60?ı zorunlu, %40?ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, serbest eczane ve hastane eczaneleri ile hastanede yatan hasta servisleri ve polikliniklerde yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde de açılabilmektedir. Sadece Temel Klinik Eczacılık II ve Temel Klinik Eczacılık Uygulamaları II Dersi için ön koşul bulunmaktadır. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı dersler de öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesine yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, ara sınavlar, genel sınavları  ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az C1 (100 üzerinden 65-69) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi %50'dir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan  mezun olmak için öğrencilerin toplam 24 Krediden az olmamak koşuluyla toplam 60 AKTS ders ve 60 AKTS tez çalışmasını içeren özel konular dersini tamamlaması,  bu toplam kredinin en az %25?inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve tez çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Aygin EKİNCİOĞLU

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı

0312 305 2043

aygin@hacettepe.edu.tr