ÖZEL HUKUK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doktora Programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

Eğitim ortamlarında çağdaş öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin uygulanabilmesi ve öğrencilerin duyularını, etkileşim ve iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanabilmeleri öğrenen sayısının sınırlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda sınıflarımızdaki öğrenci sayılarımız belirli bir seviyede tutularak öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimi ile yakından ilgilenilecektir.

Açılması önerilen program, akademik ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, daha iyi ve daha yarışmacı bir lisansüstü eğitim programı ortaya koyacaktır. Öğrencilerimiz adli yazışmalar, ulusal ve uluslararası sözleşme türleri ve yazım teknikleri, hukuk dilini hukuk mesleğinde kullanabilmek gibi yeteneklerin yanında sözlü sunum ve iletişim becerileri konularında da kendilerini geliştirme olanağı bulabileceklerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Türkiye'deki veya yurtdışında tanınan (denklik alınmış) bir yükseköğretim kurumundaki herhangi bir Hukuk alanında tezli yüksek lisans programından mezun olanlar programa kabul edilmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programındaki öğrenciler toplam 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla ders almak (seminer dersi dahil) ve doktora yeterlik sınavından başarılı olarak 30 AKTS almak zorundadır.Öğrenci bu koşulları yerinde getirdiğinde başladığı tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak 120 AKTS kazanır.Doktora programından asgari 240 AKTS alan öğrenci Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca Doktora derecesi almaya hak kazanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Doktora Programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programındaki öğrenciler toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders almak, seminer dersini, doktora yeterlik sınavını ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak durumundadırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

İletişim
Telefon : +90 (312) 297 62 70/137 - 297 62 76
Faks : +90 (312) 297 62 93
E-posta : erkankucukgungor@hacettepe.edu.tr