BİYOİNFORMATİK (İNGİLİZCE)
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Biyoinformatik Anabilim Dalı doktora programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak ve onların bilimsel olayları geniş ve derin bir perspektiften irdeleyerek yorumlamasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, doktora programından mezun olan araştırmacıların özgün hipotezler üretip, ulusal ve uluslararası platformlarda kendi gruplarını kurarak bililmsel araştırma yapma becerisini kazanması hedeflenmektedir. Ülkemiz ve üniversitemizde genom verileri başta olmak üzere araştırma projeleri ile elde edilen çok miktarda büyük veri seti mevcuttur. Bu bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan büyük ölçekli veriler kullanılarak bilimsel projeler hazırlanması öngörülmektedir. 

Ayrıca Biyoinformatik Anabilim Dalı?nın tüm prensip ve yöntemlerini kavrayabilmiş, bu daldaki bilimsel uygulamaları analiz edecek donanıma sahip, çalışma alanında yetkin, ulusal ve uluslararası projelere katkı yapan ve elde ettiği birikim ile bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar katabilen genç araştırıcılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Biyoinformatik Doktora programına kabul edilmek için Sağlık bilimleri, Fen bilimleri veya Mühendislik bilimleri alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Biyoinformatik bilimi, Sağlık bilimleri, Fen bilimleri veya Mühendislik bilimleri alanlarında yüksek lisans eğitimini bitirmiş olmak, ALES (SAY) Puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünce belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunca onaylanan taban puana sahip olmak, HÜ SBE lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-183

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sağlık, Fen bilimleri veya Mühendislik bilimleri alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olması gereklidir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyoinformatik Anabilim Dalı doktora programının amacı, öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak ve onların bilimsel olayları geniş ve derin bir perspektiften irdeleyerek yorumlamasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra, doktora programından mezun olan araştırmacıların özgün hipotezler üretip, ulusal ve uluslararası platformlarda kendi gruplarını kurarak bililmsel araştırma yapma becerisini kazanması hedeflenmektedir. Ülkemiz ve üniversitemizde genom verileri başta olmak üzere araştırma projeleri ile elde edilen çok miktarda büyük veri seti mevcuttur. Bu bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkan büyük ölçekli veriler kullanılarak bilimsel projeler hazırlanması öngörülmektedir. 

Ayrıca Biyoinformatik Anabilim Dalı'nın tüm prensip ve yöntemlerini kavrayabilmiş, bu daldaki bilimsel uygulamaları analiz edecek donanıma sahip, çalışma alanında yetkin, ulusal ve uluslararası projelere katkı yapan ve elde ettiği birikim ile bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar katabilen genç araştırıcılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar araştırma şirketleri, ilaç firmaları, ilaç araştırmalarının yapıldığı devlet kurumlarında çalışma hakkına sahiptir. Bunların yanında mezunlar, üniversitede akademik kariyerlerine devam etme şansına da sahiptir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program en az sekiz eğitim yarıyılında tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk dört eğitim yarıyılı ders dönemi, son dört eğitim yarıyılı ise tez dönemi olarak adlandırılır. Program içerisinde değerinde zorunlu Seminer ve Etik dersi ve seçmeli derslerin yanisira,  doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersi ve  bir doktora tezi bulunmaktadır.  Öğrenci ilk üç eğitim yarıyılında zorunlu ve seçmeli derslerini toplam tamamlar.  Seçmeli derslerin tamamı program dersleri arasından seçilebilir. Gerekli AKTS'yi tamamlayan öğrenci dördüncü eğitim yarıyılında Doktora Yeterlilik Sınavına hazırlık dersini alır ve dönem sonunda Doktora Yeterlilik Sınavı'na girer. Bu sınavda başarılı olan öğrenci Doktora Tezi Hazırlama aşamasına geçer.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5) uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ) uygulanacaktır. Öğrencinin akademik not ortalamasının 3.00 ve üzerinde olması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Erdem Karabulut