GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana, Geleneksel Türk Müzikleri alanında oluşturduğu birimler, gerçekleştirdiği faaliyetler, bilimsel çalışmalar ve yayınlarla ulaştığı birikimler dikkate değer orandadır. Bu birikimin hizmet sınırını genişletmek ve süreklilik kazandırmak, akademik yapılanmayla sağlanabilecektir.

Bu çerçevede “Geleneksel Türk Müzikleri” adı altında, Klâsik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği türlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması; Üniversitenin toplumla buluşması; müziğe “çok yönlü” bakabilen sanatçı/akademisyenlerin yetiştirilmesi gerekçelerine dayalı olarak, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde, lisanüstü eğitim-öğretim vermek üzere Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı adı altında bir Anasanat Dalı kurulması teklif edilmiş; Enstitü Yönetim Kurulu'nun 17.07.2012 tarih ve 2012/01.02 sayılı kararı, Eğitim Komisyonu'nun onayı ve Senatomuzun 25.07.2012 tarih ve 2012-243 sayılı kararı , YÖK'ün 15.08.2012 tarihli toplantısında onaylanarak 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren eğitime başlamak üzere Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı kurulmuştur.

Anasanat Dalı 23.04.2016 tarih ve 2016/02 sayılı karar ile eğitim ve öğretimin Disiplinlerarası olarak yürütilmesi önerisini Enstitüye sunmuş; işleyen süreçte Senato'nun 17.11.2016 tarih 3426 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu'nun 02.06.2016 tarih ve 75850160-104.01.03.01-37874 sayılı kararda belirtilen "Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde "Disiplinlerarası program yürütmek üzere Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı açılması" kararı ile eğitimini Anabilim Dalı olarak yürütmeye başlamıştır.

Geleneksel Türk Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın vizyonu, ulusal müziğimizi kökten kopmadan geliştirerek geleceğe taşımak, ulusal kimliği koruyarak dünya ile bütünleşmek, bilinçli, yaratıcı, bilgi ve bulguları en üst düzeye taşıma becerisini kazanmış sanatçı ve akademisyenleri yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Başvuru Koşulları

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma; YDS, E-YDS,YÖKDİL'den en az 50 puan almış olma ya da geçerliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslar arası dil sınavlarından birinde, bu puana eşdeğer puan almış olma; Program'a başvuru gerekçesinin ve odaklandığı çalışma konularının ayrıntılı olarak açıklandığı bir niyet mektubu sunma koşulları aranır. 2. Giriş Sınavı Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilen performans ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir: • Müzikte Araştırma Teknikleri • Geleneksel Türk Müzikleri alanında önemli besteciler ve icracılar • Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi: Makam, usul ve form bilgisi . Edebiyat ve Müzik .Türk Müzik Gelenekleri • Müzik Teknolojisi Performans ve sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir: • Çalgı ya da ses alanında, 1 (bir) adet Türk Halk Müziği eseri ve 1 (bir) adet Klasik Türk Müziği eseri olmak üzere toplam 2 (iki) eser seslendirme • Müziğin kültürel yaşamdaki yeri ve işlevleri • Türkiye'deki ve dünyadaki bilimsel ya da sanatsal müzik aktiviteleri • Yazılı ve işitsel literatür • Geleneksel müzikteki kuram ve uygulamalar .Edebiyat ve Müzik Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır. Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır. Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, aldığı dersleri başaran ve hazırladığı Tez/Sanat Çalışması Raporu ve Tez/Sanat Çalışması Savunma Sınavı sonucu başarılı bulunan öğrenciler, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; Geleneksel Türk Müzikleri alanında yeni sentezlere ulaşan, bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmelere sanat ve bilim etiği ilkeleri doğrultusunda katkıda bulunan, sanatçı ve araştırmacı kimliğinin gerektirdiği yetkinlikle donanmış sanatçı-akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları; yükseköğretim kurumlarında akademisyen, TRT ve Kültür Bakanlığı gibi devlete bağlı kurumlarda ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında Geleneksel Türk Müzikleri uzmanı/sanatçısı/akademisyeni olarak çalışabilirler

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programda; Özel Konular, Seminer, Müzikte Aaştırma  Teknikleri ve Yayın Etiği olmak üzere  2 zorunlu ders mevcuttur.  Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin  90'ı zorunlu derslere ait olup 30'u seçmeli dersleri kapsamaktadır. Söz konusu 30 AKTS kredisinin en çok 10'u Geleneksel Türk Müzikleri dışındaki bir alan ya da alanlardan seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” içinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersi ve diğer derslerin başarılması; hazırlanan tezin, Savunma Sınavı sonucu başarılı bulunması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayten Kaplan

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara

e-posta : aykap@hacettepe.edu.tr

tel. 0 312 297 87 54

fax: 0 312 297 87 53