İŞ SAĞLIĞI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı?nda sürdürülen İş Sağlığı Doktora Programı, öğrencileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından uluslararası alandaki örnekleri de kapsayan bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi ve mezunlarının, çalışanların işyeri sağlık risklerinden korunmasına, sağlık düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin geliştirmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalarda ve kuruluşlarda görev ve sorumluluk alacak şekilde yetiştirmeyi  hedeflenmektedir.

 Yabancı uyruklu adaylar da doktora programına başvurma hakkına sahiptir. Öğrenim dili Türkçedir.

 Doktora programı dört yıl (sekiz yarıyıl) sürmektedir. İlk iki yıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın üçüncü ve dördüncü yıllarında ise bir tez çalışması yapılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesi mezunu olmak.

(MD PhD programındaki Tıp Fakültesi öğrencileri ilgili mevzuata uygun koşulları sağladıklarında programa başvurabilirler.)

Sağlık bilimleri, fen ve sosyal bilimler ile ilgili bir fakülteden lisans diploması olan mezunlar için, İş Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji ve ilgili diğer alanlarda* Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak. 

*İlgili alanlar: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Akademik önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu onayı ile uygun görülmelidir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İş sağlığı derecesi?almak için öğrenci en az ulusal 21 krediyi (120 AKTS) (Programa doğrudan başvuran öğrenciler için 42 krediyi-180 AKTS) tamamlamak ve tez çalışmasını başarı ile sonuçlandırmak zorundadır.

 İlk üç yarıyılda programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2,75 olan öğrenci üçüncü yarıyılın bitiminden sonra ?Doktora Yeterlik Sınavı?na girer. Doktora yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler tez hazırlama aşamasına geçerler. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 Dört yarıyılda hazırlanacak tez çalışması ile toplam 120 AKTS alınır. Bu aşamada öğrenci, danışman yönetiminde ve tez izleme komitesi koordinasyonu ile bir tez hazırlayarak, jüri önünde tezini savunur. Çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez alanlarında ?başarılı? olduğu takdirde doktora programını başarı ile tamamlamış olur.

 Öğrenciler, sürdürdükleri doktora programı ile ilgili olarak, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre programlar arası yatay geçiş ve kredi transferi yapabilirler.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği konularını önleme ve korumayı esas alan bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilme, yorum yapabilme, yeni sentezlere ulaşabilme, bağımsız olarak akademik çalışma yapabilme, lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim verebilme, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda sorumluluk alabilme bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı mezunları, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel işyerleri ve sivil toplum örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bölümlerinde hizmet ve eğitim görevleri yapabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı süresi 8 yarıyıldır. Program, 4 yarıyıl ders dönemi( her yarı yıl 30 kredi) ve 4 yarıyıl tez dönemi (120 kredi) olan toplam 240 krediden oluşmaktadır.

 Öğrenciler 2 yıldaki 3 yarıyıl süresince zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Yüksek lisans sonrası doktora yapan öğrenciler zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile en az 21 yerel kredi (120 AKTS) sağlanmalıdır. Yüksek lisans yapmaksızın doktora programına başlayan öğrenciler 42 yerel kredi (180 AKTS) karşılığı ders almalıdırlar. Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak iş sağlığı doktora ders listesinde yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Seçmeli dersler tabloda belirtilen dersler dışında Halk Sağlığı Enstitüsü ya da üniversitede yer alan diğer enstitülerin ders havuzundan seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/üyeleri  tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğrenim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İş Sağlığı Doktora Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Tel: +90.312.305 1590

Faks: +90.312.311 0072

e-posta: anyildiz@hacettepe.edu.tr