HALK SAĞLIĞI PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda yer almaktadır. Program ile sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık kurumları için gerekli olan halk sağlığı bilgi ve becerisi ile donatılmış insan gücü yetiştirilmekte ve bir bölgenin birinci basamak sağlık hizmetlerini planlama ve koordinasyonunu sağlamaktan yükümlü olacak nitelikli personel eğitimi yapılmaktadır. Başta Toplum Sağlığı Merkezlerindeki sorumlu hekim gereksinimini karşılamaya yönelik olarak planlanan bu program, tezli programlara göre bir yarıyıl daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Bu duruma uygun olarak ders kapsamı da programın gereksinimi karşılamaya yönelik olarak düzenlenmiştir.

Sağlık hizmetlerinde yer alacak adayların yanı sıra yabancı uyruklu adaylar da tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmektedirler.

Yüksek lisans programı üç yarıyıl sürmektedir. İlk iki yarıyıl programın zorunlu ve seçmeli derslerinin alınması ile geçmektedir. Programın üçüncü yarıyılında ise öğrenci bir dönem projesi hazırlamaktadır. Programın öğrenim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp doktoru, diş hekimi, eczacı olmak.

Sağlık bilimleri alanında lisans diplomasına sahip olmak.

Fen ve sosyal bilim dallarında lisans mezunları için Halk Sağlığı Anabilim Dalı  Akademik Kurulu tarafından uygun bulunmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir

Danışmanı desteğinde bir dönem projesi hazırlayan öğrenciler, Dönem Projesi Dersinde başarılı oldukları takdirde tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış kabul edilirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıp ve halk sağlığı ile ilgili olan fen ve sosyal bilimlerden lisans düzeyindeki mezunların sağlığın geliştirilmesi, korunması ve sağlık hizmetlerinin sunumunda halk sağlığı programlarını etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bu alanda çalışma yapmalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olanlar, başta Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları olmak üzere özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde halk sağlığı alanı ile ilgili bölümlerde görev yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışmanın önerisi ve öğrencinin kabul etmesine bağlı olarak halk sağlığı yüksek lisans ders listesinde yer almayan diğer programlara ait dersler de alınabilir. Seçmeli derslerin ön koşulları (varsa) ders açıklamaları içinde yer almaktadır. Zorunlu dersleri alan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı Dönem Projesi konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Seçmeli dersler tabloda belirtilen dersler dışında Sağlık Bilimleri Enstitüsü ya da üniversitenin diğer enstitülerinde yer alan ders havuzundan seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğrenim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Halk Sağlığı Yüksek Lisans (Tezsiz) Programından mezun olabilmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer alan koşulların sağlanması gerekmektedir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hakan Altıntaş

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Hakan Altıntaş

Tel: +90.312.324 4623

Fax: +90.312.311 0072

e-mail: hakana@hacettepe.edu.tr