SOSYAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı, Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde 1968 yılından bugüne kadar sosyal araştırmalar yöntemleri konusunda verilen dersler ve ülke çapında yürütülen araştırmalar çerçevesinde elde edilen deneyime dayanarak, 2013 yılında Nüfus Etütleri Enstitüsü bünyesinde ayrı bir anabilim dalı olarak kurulmuştur.

Anabilim Dalı, Türkiye?de araştırma yöntemleri konusunda uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirmeye katkı bulunmayı amaçlayan, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak, araştırma tasarlama, uygulama ve veri analizi konusunda uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim dili İngilizce olan doktora programı, farklı alanlarda seçmeli dersleri içeren ve öğrencinin uzmanlaşmasını teşvik eden bir yapıya sahiptir.


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa sosyal araştırma yöntemleri yüksek lisans programından mezun olan adaylar kabul edilmektedir. Yüksek lisansını demografi, istatistik veya diğer sosyal bilimler alanında tamamlamış olan adaylar ise, bilimsel hazırlık programında belirtilen dersleri almak kaydıyla programa kabul edilmektedir. 

Adaylardan lisans ve yüksek lisans eğitimine ait akademik transkript, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, niyet mektubu ve adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden referans mektubu istenmektedir. 

Programa başvuru ve girişte yabancı dil yeterlilik koşulları için Üniversitemiz NEE minimum koşulları aranır (YDS ya da eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen dil sınavı sonuç belgesi gerekmektedir: YDS için en az 75, TOEFL IBT için en az 90 puan). Uluslararası öğrencilerden CPE (taban puanı 75) veya TOEFL Internet Based (taban puanı 90) belgesi istenmektedir. 

Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 65 Eşit Ağırlık Puanı almaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerden GMAT Belgesi (taban puanı 480) veya GRE taban puanı 151) istenmektedir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerden nüfus cüzdanı yerine geçerlilik süresi devam eden pasaport fotokopisi istenmektedir. Ayrıca yukarıda belirtilen dokümanlara ek olarak öğrenim vizesi ve oturma izni belgelerini getirmeleri istenmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabul edilmelerine, gerekli belgelerin Enstitü'ye ulaşması ve değerlendirilmesi sonrasında karar verilmektedir. 

Üniversite yönetmelik ve yönergelerine ilişkin bilgi için http://www.oid.hacettepe.edu.tr, ÖSYM sınavlarına ilişkin detaylı bilgi için ise http://www.osym.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri doktora derecesini almak için toplam en az 240 AKTS'yi (Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç en az 21 ulusal krediyi) tamamlamak gerekmektedir. Program dört yarıyılı ders, takip eden dört yarıyılı tez dönemleri olmak üzere toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Doktora programı öğrencileri seçmeli derslerini Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans programından da alabilirler. Ayrıca, danışmanlarının onayladığı en fazla iki seçmeli dersi diğer lisansüstü programlarından seçebilirler. Tez çalışmasına başlamadan önce en az 120 AKTS'lik derslerin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Derslerden başarılı olmak için gerekli minimum not B2'dir (4 üzerinden 3,00 ya da 100 üzerinden 75-79) (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 16). Doktora programına kabul edilen, araştırma yöntemleri yüksek lisans derecesine sahip olmayan adayların, SAY601 Sosyal Araştırma Yöntemlerinin Temelleri, SAY631 Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş ve SAY602 Sorukağıdı Tasarımı derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programını tamamlamaları beklenmektedir. 

Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı Doktora derecesinin kazanılmasıyla ilgili detaylı bilgi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde açıklanmaktadır: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/egitim/HU_yonetmelik_261116.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyal Araştırma Yöntemleri doktora programı, nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle araştırma tasarımı, uygulanması ve veri analizi konusunda uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel yöntemler ile iyi nicel ve nitel araştırma sonuçlarının geniş bir çerçevede ve derinlemesine bir bakış açısıyla yorumlanması da programın temel hedefleri arasındadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunlarının araştırma yapan kurumlarda, başta kamu kurumlarının araştırma yapan birimleri olmak üzere uluslararası kuruluşlarda ve özel araştırma şirketlerinde çalışma olanağı vardır. Program dilinin İngilizce olması mezunların uluslararası projelerde görev alma olanaklarını arttırmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın zorunlu ders yükümlülüğü oranı %67 ve seçmeli ders oranı %33?dır. Öğrenci danışmanının onaylaması durumunda başka programlardan seçmeli ders olarak sayılmak üzere ders alabilir. Başka programlardan alınan derslerin zorunlu ders olarak sayılabilmesi ise Madde f?de belirtildiği gibi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine (Madde 16 ve Madde 21) uygun olarak yapılır. Sosyal Araştırma Yöntemleri anabilim dalında dersler dönemliktir, ancak bazı derslerin ön koşul dersleri bulunmaktadır.

Zorunlu ders sayısı ? oranı: 6 zorunlu ders. 6/9= 0,67
Seçmeli ders sayısı ? oranı: 3 seçmeli ders. 3/9= 0,33
Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 2017
Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı:  -
Staj zorunluluğu:  -
Önkoşullu dersler:  -

Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci programın ilk dört yarıyılında 6 zorunlu ve 3 seçmeli olmak üzere en az 9 dersi başarıyla tamamlamak zorundadır. Dördüncü yarıyılda doktora yeterlik sınavı için hazırlanan öğrenci, yeterlilik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra, beşinci yarıyıldan itibaren tez hazırlamaya yönelik 4 ders daha alır. Akademik danışmanının gözetiminde tez çalışmalarına başlayan doktora adayı, tezini başarıyla savunmanın ardından doktora derecesini almaya hak kazanır. 


D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı Doktora derecesinin kazanılmasıyla ilgili detaylı bilgi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde açıklanmaktadır:

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/egitim/HU_yonetmelik_261116.pdf.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz

Telefon: 0312 297 73 67-68

Dahili: 0312 297 73 71

Fax: 0312 297 73 70

E-posta: aturkyil@hacettepe.edu.tr